الحوار المتمدن - موبايل


السير الذاتية - Biographies

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

2020 / 6 / 30
الادب والفن


قد يظن البعض أنه عند قراءة قصص وحكايات من الناس أنه أمر عابر لا يؤثر عليه ويتأثر به .. بل على العكس .. كل ما يمر على الإنسان يبقى بداخله وفي مظهره وداخله .. ماذا يمر من قبل الآخرين بتجارب جاهزة وسنوات من الحياة تضاف إلى أي عندما تقرأ مقالًا أو قصة أو رواية أو تشاهد فيلمًا وثائقيًا أو وثائقيًا أو حتى فيلمًا ، فأنت تدخل جميع الأحداث دون وعي لكل منا ويفكر الكثيرون تضيع ساعات ولا تدري أن السنوات تضاف !!
مع ظهور الإنترنت ، أصبحت القراءة والكتابة والنشر أكثر متعة ، مع توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف. هذا جعل الأمر أسهل بالنسبة لرجل القرن الحادي والعشرين. وقد أضحى العالم قرية صغيرة !!
الكتابة المهنية كبناء احترافي ، كما يوجد مهندس محترف هناك أيضًا كاتب محترف ، الاحتراف يعني الدقة والتفاني في العمل للخروج في جاذبية صحيحة .. الإبداع هو واحد في كل ما نقوم به في حياتنا!
وأي شيء جديد ومحدث يحتاج إلى التعلم من خلال توجيه الآخرين .. أو الآخرين الذين يجيدون ذلك .. من خلال التعلم ونقل التجارب السابقة .. بالمحاولة والخطأ .. السرد والقصة والتلقين .. العصف الذهني .. سؤال وجواب .. في الواقع ورد فعل .. عرض وتغذية عكسية.
قرأت .. أفهم وأتفهم .. أنا أكتب .. إن وجدت فإن الكتابة تأتي بعد عدة مراحل .. طالما أمسكت بالقلم وكتب يعني الكثير .. هذا ما يترك الإنسان لنفسه والآخرين بعد رحيله عن عالمهم
..
كلما كان الكاتب أكثر صدقا .. كلما انعكس على شعور وشعور المتلقي ، أي القراء .. هناك قاعدة تعلمت في بداية تعلم فنون الكتابة الصحفية .. إذا كنت تريد أن تكون متميزا كتابة الكاتب اكتب كما تتكلم! .. فكن صادقا .. كن أنت لا غير!
=====.

Biographies

By/ Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. E-Haysha)
Egyptian writer and researcher
[email protected]

Some people may think that when reading stories and stories of people that it is a transient thing does not affect and is affected by .. On the contrary .. All that passes on the human remains within him and in his appearance and inwardness .. What passes by others ready experiences and years of life added to any When you read an article, a story´-or-a novel,´-or-watch a documentary, documentary,´-or-even a movie, you enter all the events in unconsciousness for each of us and many think it is wasted hours and do not know that years are added !!

With the emergence of the Internet, reading, writing, and publishing have become more enjoyable, while saving a lot of time, effort, and costs. This made it easier for a man of the 21st century. Having said that the world is a small village, One !!

Professional writing as professional construction, as there is a professional engineer there is also a professional writer, professionalism means accuracy and dedication and dedication to work to come out in the right attractive .. Creativity is one in everything we do in our lives!
And anything new and updated needs to learn through the guidance of others ..´-or-others who are good at it .. By learning and transfer of previous experiences .. By trying and error .. Narration and story and indoctrination .. Brainstorming .. The question and answer .. Indeed and reaction .. Offer And retro nutrition.

I read .. I understand and understand .. I write .. If I exist, the writing comes after many stages .. As long as I hold the pen and wrote means a lot .. This is what leaves the human for himself and others after his departure from their world
..
The more honest the author writes .. The more it reflects on the feeling and the feeling of the recipient, namely readers .. There is a rule learned at the beginning of learning the arts of writing journalism .. If you want to be a distinguished writer writing Write as you speak! .. So Be Honest .. Be You No Other!
=====.
Biografieën

Door / Mahmoud Salama El-Haysha (MS E-Haysha)
Egyptische schrijver en onderzoeker
[email protected]

Sommige mensen denken misschien dat bij het lezen van verhalen en verhalen van mensen dat het iets van voorbijgaande aard is, het niet beïnvloedt en wordt beïnvloed door .. Integendeel .. Alles wat de mens doorgeeft, blijft in hem en in zijn uiterlijk en innerlijkheid .. Wat passeert anderen kant-en-klare ervaringen en jaren van leven toegevoegd aan elk Wanneer u een artikel, een verhaal of een roman leest, of een documentaire, documentaire of zelfs een film bekijkt, voert u voor ons allemaal onbewust alle gebeurtenissen in en velen denken het is verspilde uren en weet niet dat er jaren bij komen !!

Met de opkomst van internet zijn lezen, schrijven en publiceren leuker geworden, terwijl veel tijd, moeite en kosten zijn bespaard. Dit maakte het makkelijker voor een man van de 21e eeuw. Dat gezegd hebbende, de wereld is een klein dorp, One !!

Professioneel schrijven als professionele constructie, aangezien er een professionele ingenieur is, is er ook een professionele schrijver, professionaliteit betekent nauwkeurigheid en toewijding en toewijding om te werken om tot de juiste aantrekkingskracht te komen. Creativiteit is één in alles wat we doen in ons leven!
En alles wat nieuw en bijgewerkt is, moet leren door de begeleiding van anderen .. Of anderen die er goed in zijn .. Door het leren en overdragen van eerdere ervaringen .. Door proberen en fouten maken .. Vertelling en verhaal en indoctrinatie .. Brainstormen .. De vraag en antwoord .. Inderdaad en reactie .. Aanbieding en retro voeding.

Ik lees .. Ik begrijp en begrijp .. Ik schrijf .. Als ik besta, komt het schrijven na vele stadia .. Zolang ik de pen vasthoud en veel betekent .. Dit is wat de mens voor zichzelf en anderen overlaat na zijn vertrek uit hun wereld
..
Hoe eerlijker de auteur schrijft .. Hoe meer het reflecteert op het gevoel en het gevoel van de ontvanger, namelijk de lezers. Er wordt een regel geleerd aan het begin van het leren van de kunst van het schrijven van journalistiek .. Als je een voorname wilt zijn schrijver schrijven Schrijf terwijl je spreekt! .. Dus wees eerlijk .. Be You No Other!
=====.
Biographies

Par / Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. E-Haysha)
Écrivain et chercheur égyptien
[email protected]

Certaines personnes peuvent penser qu en lisant des histoires et des histoires de gens que c est une chose transitoire n affecte pas et est affecté par .. Au contraire .. Tout ce qui se transmet, l humain reste en lui et dans son apparence et son intériorité .. passe par d autres expériences prêtes et des années de vie ajoutées à n importe quel Lorsque vous lisez un article, une histoire ou un roman, ou regardez un documentaire, un documentaire ou même un film, vous entrez dans tous les événements dans l inconscience pour chacun de nous et beaucoup pensent ce sont des heures perdues et je ne sais pas que des années s ajoutent !!

Avec l émergence d Internet, la lecture, l écriture et la publication sont devenues plus agréables, tout en économisant beaucoup de temps, d efforts et de coûts. Cela a facilité la tâche d un homme du 21e siècle. Cela dit, le monde est un petit village, One !!

L écriture professionnelle comme construction professionnelle, car il y a un ingénieur professionnel, il y a aussi un écrivain professionnel, le professionnalisme signifie précision et dévouement et le dévouement à travailler pour sortir dans le bon attrayant .. La créativité est une dans tout ce que nous faisons dans nos vies!
Et tout ce qui est nouveau et mis à jour doit apprendre grâce aux conseils des autres .. Ou à ceux qui sont bons dans ce domaine .. En apprenant et en transférant des expériences précédentes .. En essayant et en erreur .. Narration et histoire et endoctrinement .. Remue-méninges .. Le question et réponse .. En effet et réaction .. Offre Et rétro nutrition.

Je lis .. Je comprends et je comprends .. J écris .. Si j existe, l écriture vient après plusieurs étapes .. Tant que je tiens le stylo et que j écris signifie beaucoup .. C est ce qui laisse l humain pour lui et pour les autres après son départ de leur monde
..
Plus l auteur écrit honnêtement .. Plus il reflète le sentiment et le sentiment du destinataire, à savoir les lecteurs .. Il y a une règle apprise au début de l apprentissage des arts de l écriture journalistique .. Si vous voulez être un distingué écrivain écrit Écrivez pendant que vous parlez! .. Alors soyez honnête .. Soyez vous aucun autre!
=====.
Biografien

Von / Mahmoud Salama El-Haysha (M. S. E-Haysha)
Ägyptischer Schriftsteller und Forscher
[email protected]

Einige Leute denken vielleicht, dass beim Lesen von Geschichten und Geschichten von Menschen, dass es eine vorübergehende Sache ist, nichts beeinflusst und beeinflusst wird von ... Im Gegenteil. Alles, was den Menschen weitergibt, bleibt in ihm und in seinem Aussehen und seiner Innerlichkeit. Was Wenn Sie einen Artikel, eine Geschichte oder einen Roman lesen oder einen Dokumentarfilm, einen Dokumentarfilm oder sogar einen Film ansehen, geben Sie alle Ereignisse bewusstlos für jeden von uns ein, und viele denken Es ist verschwendete Stunden und weiß nicht, dass Jahre hinzugefügt werden !!

Mit dem Aufkommen des Internets haben Lesen, Schreiben und Veröffentlichen mehr Spaß gemacht und gleichzeitig viel Zeit, Mühe und Kosten gespart. Dies machte es einem Mann des 21. Jahrhunderts leichter. Trotzdem ist die Welt ein kleines Dorf, Eins !!

Professionelles Schreiben als professionelles Bauen, da es einen professionellen Ingenieur gibt, gibt es auch einen professionellen Schriftsteller. Professionalität bedeutet Genauigkeit und Engagement und Engagement für die Arbeit, um die richtige Attraktivität zu erzielen. Kreativität ist eines von allem, was wir in unserem Leben tun!
Und alles Neue und Aktualisierte muss durch die Anleitung anderer lernen. Oder durch andere, die gut darin sind. Durch Lernen und Weitergeben früherer Erfahrungen. Durch Versuchen und Irrtum. Erzählen und Geschichten und Indoktrination. Brainstorming Frage und Antwort .. In der Tat und Reaktion .. Angebot und Retro-Ernährung.

Ich lese .. Ich verstehe und verstehe .. Ich schreibe .. Wenn ich existiere, kommt das Schreiben nach vielen Schritten .. Solange ich den Stift halte und schreibe, bedeutet das viel .. Dies ist es, was den Menschen für sich und andere verlässt nach seiner Abreise aus ihrer Welt
..
Je ehrlicher der Autor schreibt, desto mehr reflektiert er das Gefühl und das Gefühl des Empfängers, nämlich der Leser. Es gibt eine Regel, die zu Beginn des Lernens der Kunst des Schreibens von Journalismus gelernt wurde. Wenn Sie eine herausragende Persönlichkeit sein möchten Schriftsteller schreiben Schreiben Sie, während Sie sprechen! .. Also sei ehrlich .. Sei du kein anderer!
=====.
Biografie

Di / Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. E-Haysha)
Scrittore e ricercatore egiziano
[email protected]

Alcune persone potrebbero pensare che quando si leggono storie e storie di persone che è una cosa transitoria non influisce ed è influenzato da .. Al contrario .. Tutto ciò che passa sull essere umano rimane dentro di lui e nel suo aspetto e interiorità .. Cosa passa per altre esperienze pronte e anni di vita aggiunti a qualsiasi Quando leggi un articolo, una storia o un romanzo o guardi un documentario, un documentario o persino un film, entri in tutti gli eventi in stato di incoscienza per ognuno di noi e molti pensano sono ore sprecate e non si sa che si aggiungono anni !!

Con l emergere di Internet, leggere, scrivere e pubblicare è diventato più divertente, risparmiando molto tempo, sforzi e costi. Ciò ha reso più facile per un uomo del 21 ° secolo. Detto questo, il mondo è un piccolo villaggio, Uno !!

Scrittura professionale come costruzione professionale, poiché esiste un ingegnere professionista, esiste anche uno scrittore professionista, professionalità significa accuratezza e dedizione e dedizione al lavoro per venire fuori nel giusto modo attraente .. La creatività è una cosa in tutto ciò che facciamo nella nostra vita!
E tutto ciò che è nuovo e aggiornato deve imparare attraverso la guida di altri .. O di altri che sono bravi a farlo .. Imparando e trasferendo le esperienze precedenti .. Provando ed errore .. Narrazione e storia e indottrinamento .. Brainstorming .. domanda e risposta .. Anzi e reazione .. Offerta e nutrizione retrò.

Ho letto .. Capisco e capisco .. Scrivo .. Se esisto, la scrittura arriva dopo molte fasi .. Finché tengo la penna e scrivo significa molto .. Questo è ciò che lascia l essere umano per se stesso e gli altri dopo la sua partenza dal loro mondo
..
Più onesto l autore scrive .. Più si riflette sul sentimento e sul sentimento del destinatario, vale a -dir-e i lettori .. C è una regola appresa all inizio dell apprendimento delle arti della scrittura giornalistica .. Se vuoi essere un distinto scrittore che scrive Scrivi mentre parli! .. Quindi sii onesto .. Non sei nessun altro!
=====.
伝記

作成者:Mahmoud Salama El-Haysha(M.S. E-Haysha)
エジプトの作家および研究者
[email protected]

一部の人々は、物語や人々の物語を読むとき、それは一過性のものではなく、影響を受けると考えられます。逆に..人間に渡されるものはすべて、彼の中にとどまり、彼の外見と内面性に残ります。記事、物語、小説を読んだり、ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、さらには映画を見たりするときに、すべての出来事を無意識のうちに入力します。それは時間を無駄にし、年が追加されることを知りません!!

インターネットの登場により、時間、労力、コストを大幅に節約しながら、読書、執筆、出版がより楽しくなりました。これにより�世紀の男性にとっては簡単になりました。世界は小さな村だと言っても、One !!

プロの建築家としてのプロのライティング、プロのライターもいるプロフェッショナリズムとは、正確さと献身、そして適切に魅力を発揮するための献身を意味します。創造性は、私たちの生活の中で行うすべて𞑍つです。
そして、新しいものや更新されたものは、他の人の指導を通して学ぶ必要があります..またはそれが得意な人..以前の経験を学び、移すことによって..試行錯誤することによって..ナレーションとストーリーと教化..ブレーンストーミング..質問と回答..確かにそして反応..提供し、レトロな栄養。

私は読んだ..理解し、理解した..書く..私が存在する場合、書き込みは多くの段階の後である..ペンを持って書いた限り、多くのことを意味する..これは、人間と他の人に任せるものである彼の彼らの世界からの出発の後
..
作者がより正直に書くと、それは受け手、つまり読者の気持ちと感情に反映されます。..ジャーナリズムを書く芸術を学ぶ最初に学んだルールがあります..ライターライティング書くときに書こう! ..だから正直に..あなたは他にいません!
=====.
Биографии

Махмуд Салама ЭльХайша (M.S. E-Haysha)
Египетский писатель и исследователь
[email protected]

Некоторые люди могут подумать, что при чтении рассказов и рассказов людей то, что это преходящая вещь, не влияет и не подвергается влиянию. Наоборот. Все, что происходит с человеком, остается внутри него, в его внешности и внутренности. Что Проходя мимо других, готовый опыт и годы жизни добавляются к любому Когда вы читаете статью, рассказ или роман, или смотрите документальный фильм, документальный фильм или даже фильм, вы вводите все события в бессознательном состоянии для каждого из нас, и многие думают это потраченные впустую часы и не знают, что годы добавлены !!

С появлением Интернета чтение, письмо и публикация стали более приятными, экономя при этом много времени, усилий и затрат. Это облегчило жизнь человеку 21 века. Сказав, что мир это маленькая деревня, Один !!

Профессиональное письмо как профессиональное строительство, так как есть профессиональный инженер, есть и профессиональный писатель, профессионализм означает точность, преданность и преданность работе, чтобы проявить себя понастоящему привлекательно. Творчество - одно из всего, что мы делаем в нашей жизни!
И чемуто новому и обновленному нужно учиться под руководством других людей. Или других, которые хорошо в этом разбираются. Изучая и передавая предыдущий опыт. Изо всех сил и ошибок. Повествования, истории и воспитания. Мозгового штурма. вопрос и ответ .. действительно и реакция .. предложение и ретро питание.

Я читаю .. Я понимаю и понимаю .. Я пишу .. Если я существую, письмо приходит после многих этапов .. Пока я держу ручку и пишу много значит ... Это то, что оставляет человека для себя и других после его ухода из их мира
..
Чем честнее пишет автор. Чем больше он отражает чувства и чувства реципиента, а именно читателей. Существует правило, усвоенное в начале изучения искусства написания журналистики. Если вы хотите быть выдающимся Писатель пишет Пиши как говоришь! .. так что будь честным .. будь ты другим!
=====.
Biografias

Por / Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. E-Haysha)
Escritor e investigador egipcio
[email protected]

Algunas personas pueden pensar que al leer historias e historias de personas que es algo transitorio no afecta y se ve afectado por ... Por el contrario ... Todo lo que pasa en el ser humano permanece dentro de él y en su apariencia e interioridad. pasa por otras experiencias listas y años de vida añadidos a cualquier Cuando lees un artículo, una historia o una novela, o ves un documental, documental o incluso una película, entras en todos los eventos en la inconsciencia para cada uno de nosotros y muchos piensan se desperdician horas y no se que años se suman !!

Con la aparición de Internet, la lectura, la escritura y la publicación se han vuelto más agradables, al tiempo que ahorran mucho tiempo, esfuerzo y costos. Esto lo hizo más fácil para un hombre del siglo XXI. Habiendo dicho que el mundo es un pueblo pequeño, ¡Uno!

La escritura profesional como construcción profesional, ya que hay un ingeniero profesional, también hay un escritor profesional, la profesionalidad significa precisión y dedicación y dedicación al trabajo para salir en el atractivo adecuado. ¡La creatividad es una en todo lo que hacemos en nuestras vidas!
Y cualquier cosa nueva y actualizada necesita aprender a través de la guía de otros ... O de otros que son buenos en esto ... Al aprender y transferir experiencias previas ... Al intentar y equivocarse ... Narración e historia y adoctrinamiento ... Lluvia de ideas ... pregunta y respuesta .. Efectivamente y reacción .. Oferta y retro nutrición.

Leo ... entiendo y entiendo ... escribo ... Si existo, la escritura viene después de muchas etapas ... Mientras sostenga el bolígrafo y escriba significa mucho ... Esto es lo que deja al ser humano para sí mismo y para los demás. después de su partida de su mundo
..
Cuanto más honesto escribe el autor ... Más se refleja en el sentimiento y el sentimiento del destinatario, es decir, de los lectores. Hay una regla que se aprende al comienzo del aprendizaje del arte de escribir periodismo. Si quieres ser un distinguido escritor escribiendo ¡Escribe mientras hablas! .. Así que sé honesto .. ¡No seas tú otro!
=====.
传记

作者/ Mahmoud Salama El-Haysha(M.S. E-Haysha)
埃及作家兼研究员
[email protected]

有人可能认为,阅读故事和人们的故事只是短暂的事情不会影响并受..相反..人类所传递的一切都保留在他的内部,以及他的外表和内在。传递给他人的现成经验和人生经历当您阅读文章,故事或小说,或观看纪录片,纪录片甚至电影时,您进入的所有事件对我们每个人来说都是无意识的,许多人认为这是浪费时间,不知道增加了几年!

随着Internet的兴起,阅读,写作和发布变得更加有趣,同时节省了大量时间,精力和成本。这�世纪的男人更容易。话虽如此,世界是一个小村庄,一个!

专业写作就像专业建筑一样,有专业的工程师,也有专业的作家,专业化意味着准确,奉献和奉献,以正确的吸引力表现出来。.创造力是我们生活中所做的每一件事!
并且任何新事物和更新事物都需要在他人的指导下学习..或在其他擅长的人..通过学习和转移以前的经验..通过尝试和错误。。叙事和故事和灌输..头脑风暴。问题与答案..确实与反应..提供与复古营养。

我读..我理解和理解..我写..如果我存在,写作会经历很多阶段..只要我握笔并写东西就意味着很多..这就是人类留给自己和他人的原因他离开世界后
..
作者写的越诚实..它越能反映出接收者(即读者)的感受和感受。.在学习新闻写作艺术之初就有一条规则。.如果你想成为杰出的作家写作随你说话! ..所以说实话..是你无与伦比!
=====.
傳記

作者/ Mahmoud Salama El-Haysha(M.S. E-Haysha)
埃及作家兼研究員
[email protected]

有人可能認為,閱讀故事和人們的故事只是短暫的事情不會影響並受..相反..人類所傳遞的一切都保留在他的內部,以及他的外表和內在。傳遞給他人的現成經驗和人生經歷當您閱讀文章,故事或小說,或觀看紀錄片,紀錄片甚至電影時,您進入的所有事件對我們每個人來說都是無意識的,許多人認為這是浪費時間,不知道增加了幾年!

隨著Internet的興起,閱讀,寫作和發布變得更加有趣,同時節省了大量時間,精力和成本。這�世紀的男人更容易。話雖如此,世界是一個小村莊,一個!

專業寫作就像專業建築一樣,有專業的工程師,也有專業的作家,專業化意味著準確,奉獻和奉獻,以正確的吸引力表現出來。.創造力是我們生活中所做的一切!
並且任何新事物和更新事物都需要在他人的指導下學習..或在其他擅長的人上..通過學習和轉移以前的經驗..通過嘗試和錯誤。。敘事和故事和灌輸。問題與答案..確實與反應..提供與復古營養。

我讀..我理解和理解..我寫..如果我存在,寫作會經歷很多階段..只要我握筆並寫東西就意味著很多..這就是人類留給自己和他人的原因他離開世界後
..
作者寫的越誠實..它越能反映出接收者(即讀者)的感受和感受。.在學習新聞寫作藝術之初就有一條規則。.如果你想成為傑出的作家寫作隨你說話! ..所以要誠實..要成為別人!
=====.

السير الذاتية
بقلم / #محمود_سلامه_الهايشه (MS E-Haysha)
كاتب وباحث مصري
[email protected]

قد يظن البعض أنه عند قراءة قصص وحكايات من الناس أنه أمر عابر لا يؤثر عليه ويتأثر به .. بل على العكس .. كل ما يمر على الإنسان يبقى بداخله وفي مظهره وداخله .. ماذا يمر من قبل الآخرين بتجارب جاهزة وسنوات من الحياة تضاف إلى أي عندما تقرأ مقالًا أو قصة أو رواية أو تشاهد فيلمًا وثائقيًا أو وثائقيًا أو حتى فيلمًا ، فأنت تدخل جميع الأحداث دون وعي لكل منا ويفكر الكثيرون تضيع ساعات ولا تدري أن السنوات تضاف !!
مع ظهور الإنترنت ، أصبحت القراءة والكتابة والنشر أكثر متعة ، مع توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف. هذا جعل الأمر أسهل بالنسبة لرجل القرن الحادي والعشرين. وقد أضحى العالم قرية صغيرة !!
الكتابة المهنية كبناء احترافي ، كما يوجد مهندس محترف هناك أيضًا كاتب محترف ، الاحتراف يعني الدقة والتفاني في العمل للخروج في جاذبية صحيحة .. الإبداع هو واحد في كل ما نقوم به في حياتنا!
وأي شيء جديد ومحدث يحتاج إلى التعلم من خلال توجيه الآخرين .. أو الآخرين الذين يجيدون ذلك .. من خلال التعلم ونقل التجارب السابقة .. بالمحاولة والخطأ .. السرد والقصة والتلقين .. العصف الذهني .. سؤال وجواب .. في الواقع ورد فعل .. عرض وتغذية عكسية.
قرأت .. أفهم وأتفهم .. أنا أكتب .. إن وجدت فإن الكتابة تأتي بعد عدة مراحل .. طالما أمسكت بالقلم وكتب يعني الكثير .. هذا ما يترك الإنسان لنفسه والآخرين بعد رحيله عن عالمهم
..
كلما كان الكاتب أكثر صدقا .. كلما انعكس على شعور وشعور المتلقي ، أي القراء .. هناك قاعدة تعلمت في بداية تعلم فنون الكتابة الصحفية .. إذا كنت تريد أن تكون متميزا كتابة الكاتب اكتب كما تتكلم! .. فكن صادقا .. كن أنت لا غير!
=====.
زندگینامه

توسط / محمود سلامه الهیشا (M.S. E-Haysha)
نویسنده و محقق مصری
[email protected]

ممکن است برخی تصور کنند که هنگام خواندن داستانها و داستانهای افراد مبنی بر اینکه این یک چیز زودگذر است تأثیر نمی گذارد و تحت تأثیر آن قرار دارد .. برعکس .. تمام آنچه در انسان می گذرد در درون او و در ظاهر و باطن او باقی می ماند .. چه چیزی تجربیات آماده و سالهای زندگی را به دیگران منتقل می کند وقتی به خواندن مقاله ، یک داستان یا یک رمان ، یا تماشای یک فیلم مستند ، مستند و یا حتی یک فیلم می پردازید ، برای هر یک از ما همه حوادث را در ناخودآگاه وارد می کنید و خیلی ها فکر می کنند ساعت ها تلف می شود و نمی دانم سالها اضافه می شود !!

با ظهور اینترنت ، خواندن ، نوشتن و انتشارات لذت بخش تر شده اند ، ضمن اینکه باعث صرفه جویی در وقت ، تلاش و هزینه های زیادی می شوند. این امر باعث شد تا انسان قرن بیست و یکم آسانتر شود. با گفتن اینکه دنیا یک دهکده کوچک است ، یکی !!

نوشتن حرفه ای به عنوان ساخت حرفه ای ، همانطور که یک مهندس حرفه ای نیز وجود دارد ، یک نویسنده حرفه ای نیز وجود دارد ، حرفه ای بودن به معنای دقت و فداکاری و فداکاری و ارادت به کار است تا به زیبایی مناسب برسد .. خلاقیت یکی از کارهایی است که در زندگی ما انجام می دهیم!
و هر چیز جدید و به روز نیاز به یادگیری از طریق راهنمایی دیگران .. یا دیگران که در آن خوب هستند .. با یادگیری و انتقال تجربیات قبلی .. با تلاش و خطا .. روایت و داستان و تلقین .. طوفان مغزی .. سوال و جواب .. در واقع و واکنش .. پیشنهاد و تغذیه یکپارچهسازی با سیستمعامل.

می خوانم .. می فهمم و می فهمم .. می نویسم .. اگر وجود داشته باشم ، نوشتن بعد از مراحل زیادی بر می گردد .. تا زمانی که قلم را نگه دارم و نوشتم به معنای زیادی است .. این همان چیزی است که انسان را برای خودش و دیگران می گذارد پس از عزیمت او از دنیای آنها
..
هرچه صادق تر نویسنده بنویسد .. هرچه بیشتر بر احساس و احساس گیرنده تأثیر بگذارد ، یعنی خوانندگان .. قاعده ای وجود دارد که در آغاز یادگیری هنرهای نوشتن روزنامه نگاری وجود دارد .. اگر می خواهید یک برجسته باشید نوشتن نویسنده بنویسید وقتی صحبت می کنید! .. پس صادق باشید .. فرد دیگری نباشید!
=====.
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسياخر الافلام

.. عروض أزياء صيف 2021.. أفلام ستبث على شبكات التواصل الاجتماعي


.. ثلاثة اعمال درامية ينافس بها الممثل السعودي شعيفان محمد في م


.. صباح العربية | السينما الأوروبية في ضيافة القاهرة
.. كلمة أخيرة - المخرج بيتر ميمي: فخور أني أشتغلت مع كريم عبد ا


.. إنجي علاء مؤلفة -كوفيد 25- تكشف كواليس عملها مع زوجها الفنان