الحوار المتمدن - موبايل


الكتابة الجيدة بين الكلمات المفتاحية وجودة الكتابة نفسها !! - Good writing between the keywords and the quality of the writing itself!!

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

2020 / 7 / 5
الادب والفن


Good writing between the keywords and the quality of the writing itself!!

By/ Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. El-Haysha)
Egyptian writer and researcher
[email protected]

Your readers are your customers. To reach the customer s mind and heart, he must first reach what he wants to read easily through internet search engines. Secondly, when he arrived with the keywords that helped him and helped the search engines to reach the desired topic, he must find a good article to read to you. In the same subject that he is looking for .. Otherwise, he may have fallen into the trap of wasting time and effort through research and then reading something that is not useful to him. If the same thing happens with customers on more than one subject, it means that once you see and read your name in the article, they will not have time to read what you wrote. So you have lost yourself and lost your future as a writer for online articles. Conversely, the good thing is marketing itself over time.

Of course, we do not mean the keyword´-or-the main word in question. As is known, any number of words that are meaningful is a sentence, so often this keyword is a major phrase and is called a long keyword. It is always said that it is important that the content reflects the title and title of the content. It does not make sense to choose a glossy title for the article´-or-to write the main word´-or-sentence of the article, enough to call the article good´-or-distinctive!

Choosing the title of the article and taking care to choose the best words for the title and the first paragraph of the article is very important and must be trained to reach the best possible title for your article. The attractive title encourages readers to continue reading, as wisdom says "the answer appears from the title." A question´-or-a speech was given to a person by someone.

The search results vary if the keyword´-or-keywords are singular´-or-aggregated. The search engines have very different results. The general rule says, "The quality of writing is always more important than the number of times you use your keywords."
=====.
Goed schrijven tussen de zoekwoorden en de kwaliteit van het schrijven zelf !!

Door / Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. El-Haysha)
Egyptische schrijver en onderzoeker
[email protected]

Uw lezers zijn uw klanten. Om de geest en het hart van de klant te bereiken, moet hij eerst via internetzoekmachines gemakkelijk bereiken wat hij wil lezen. Ten tweede, toen hij aankwam met de trefwoorden die hem hielpen en de zoekmachines hielpen om het gewenste onderwerp te bereiken, moest hij een goed artikel vinden om voor te lezen. Over hetzelfde onderwerp waarnaar hij op zoek is. Anders is hij misschien in de val gelopen door tijd en moeite te verspillen door onderzoek en vervolgens iets te lezen dat voor hem niet nuttig is. Als hetzelfde gebeurt met klanten over meer dan één onderwerp, betekent dit dat als je eenmaal je naam in het artikel hebt gezien en gelezen, ze geen tijd zullen hebben om te lezen wat je hebt geschreven. Dus je bent jezelf kwijtgeraakt en je toekomst als schrijver voor online artikelen. Omgekeerd is het goede om zichzelf in de loop van de tijd op de markt te brengen.

Natuurlijk bedoelen we niet het trefwoord of het hoofdwoord in kwestie. Zoals bekend is elk aantal betekenisvolle woorden een zin, dus vaak is dit trefwoord een hoofdzin en wordt het een lang trefwoord genoemd. Er wordt altijd gezegd dat het belangrijk is dat de inhoud de titel en titel van de inhoud weerspiegelt. Het heeft geen zin om een glanzende titel voor het artikel te kiezen of het hoofdwoord of de zin van het artikel te schrijven, genoeg om het artikel goed of onderscheidend te noemen!

Het kiezen van de titel van het artikel en het kiezen van de beste woorden voor de titel en de eerste alinea van het artikel is erg belangrijk en moet worden getraind om de best mogelijke titel voor uw artikel te bereiken. De aantrekkelijke titel moedigt lezers aan om verder te lezen, aangezien de wijsheid zegt "het antwoord komt uit de titel". Iemand heeft iemand een vraag of een toespraak gegeven.

De zoekresultaten variëren als het zoekwoord of de trefwoorden enkelvoudig of geaggregeerd zijn. De zoekmachines hebben heel verschillende resultaten. De algemene regel luidt: De kwaliteit van schrijven is altijd belangrijker dan het aantal keren dat u uw zoekwoorden gebruikt.
=====.
Bonne écriture entre les mots-clés et la qualité de l écriture elle-même !!

Par / Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. El-Haysha)
Écrivain et chercheur égyptien
[email protected]

Vos lecteurs sont vos clients. Pour atteindre l esprit et le cœur du client, il doit d abord accéder facilement à ce qu il souhaite lire via les moteurs de recherche Internet. Deuxièmement, lorsqu il est arrivé avec les mots clés qui l ont aidé et aidé les moteurs de recherche à atteindre le sujet souhaité, il doit trouver un bon article à vous lire. Dans le même sujet qu il recherche. Sinon, il est peut-être tombé dans le piège de perdre du temps et des efforts en faisant des recherches et en lisant quelque chose qui ne lui est pas utile. Si la même chose se produit avec des clients sur plus d un sujet, cela signifie qu une fois que vous verrez et lirez votre nom dans l article, ils n auront pas le temps de lire ce que vous avez écrit. Vous vous êtes donc perdu et perdu votre avenir d écrivain pour des articles en ligne. À l inverse, la bonne chose est de se commercialiser au fil du temps.

Bien sûr, nous ne voulons pas -dir-e le mot-clé ou le mot principal en question. Comme on le sait, un nombre quelconque de mots significatifs est une phrase, donc souvent ce mot-clé est une phrase majeure et est appelé un mot-clé long. On dit toujours qu il est important que le contenu reflète le titre et le titre du contenu. Cela n a pas de sens de choisir un titre sur papier glacé pour l article ou d écrire le mot ou la phrase principale de l article, assez pour appeler l article bon ou distinctif!

Choisir le titre de l article et prendre soin de choisir les meilleurs mots pour le titre et le premier paragraphe de l article est très important et doit être formé pour atteindre le meilleur titre possible pour votre article. Le titre attrayant encourage les lecteurs à continuer à lire, comme le dit la sagesse "la réponse apparaît à partir du titre". Une question ou un discours a été prononcé à une personne par quelqu un.

Les résultats de la recherche varient si le ou les mots clés sont singuliers ou agrégés. Les moteurs de recherche ont des résultats très différents. La règle générale dit: "La qualité de l écriture est toujours plus importante que le nombre de fois que vous utilisez vos mots clés."
=====.
Gutes Schreiben zwischen den Schlüsselwörtern und der Qualität des Schreibens selbst !!

Von / Mahmoud Salama El-Haysha (M. S. El-Haysha)
Ägyptischer Schriftsteller und Forscher
[email protected]

Ihre Leser sind Ihre Kunden. Um den Verstand und das Herz des Kunden zu erreichen, muss er zuerst über Internet-Suchmaschinen das erreichen, was er lesen möchte. Zweitens muss er, wenn er mit den Schlüsselwörtern ankam, die ihm geholfen haben und den Suchmaschinen geholfen haben, das gewünschte Thema zu erreichen, einen guten Artikel finden, den er Ihnen vorlesen kann. In dem gleichen Thema, das er sucht. Andernfalls ist er möglicherweise in die Falle geraten, Zeit und Mühe durch Recherche zu verschwenden und dann etwas zu lesen, das für ihn nicht nützlich ist. Wenn das Gleiche bei Kunden zu mehr als einem Thema passiert, bedeutet dies, dass sie keine Zeit mehr haben, das zu lesen, was Sie geschrieben haben, sobald Sie Ihren Namen im Artikel sehen und lesen. Sie haben sich selbst verloren und Ihre Zukunft als Autor von Online-Artikeln verloren. Umgekehrt ist das Gute, sich im Laufe der Zeit selbst zu vermarkten.

Natürlich meinen wir nicht das Schlüsselwort oder das betreffende Hauptwort. Bekanntlich ist eine beliebige Anzahl von Wörtern, die von Bedeutung sind, ein Satz. Daher ist dieses Schlüsselwort häufig eine Hauptphrase und wird als langes Schlüsselwort bezeichnet. Es wird immer gesagt, dass es wichtig ist, dass der Inhalt den Titel und den Titel des Inhalts widerspiegelt. Es ist nicht sinnvoll, einen Hochglanz-Titel für den Artikel zu wählen oder das Hauptwort oder den Hauptsatz des Artikels zu schreiben, genug, um den Artikel als gut oder unverwechselbar zu bezeichnen!

Die Auswahl des Titels des Artikels und die Auswahl der besten Wörter für den Titel und den ersten Absatz des Artikels ist sehr wichtig und muss geschult werden, um den bestmöglichen Titel für Ihren Artikel zu erreichen. Der attraktive Titel ermutigt die Leser, weiterzulesen, da die Weisheit sagt, dass "die Antwort aus dem Titel hervorgeht". Eine Frage oder eine Rede wurde einer Person von jemandem gegeben.

Die Suchergebnisse variieren, wenn das Schlüsselwort oder die Schlüsselwörter einzeln oder aggregiert sind. Die Suchmaschinen haben sehr unterschiedliche Ergebnisse. Die allgemeine Regel lautet: "Die Qualität des Schreibens ist immer wichtiger als die Häufigkeit, mit der Sie Ihre Keywords verwenden."
=====.
Buona scrittura tra le parole chiave e la qualità della scrittura stessa !!

Di / Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. El-Haysha)
Scrittore e ricercatore egiziano
[email protected]

I tuoi lettori sono i tuoi clienti. Per raggiungere la mente e il cuore del cliente, deve prima raggiungere ciò che vuole leggere facilmente attraverso i motori di ricerca di Internet. In secondo luogo, quando è arrivato con le parole chiave che lo hanno aiutato e aiutato i motori di ricerca a raggiungere l argomento desiderato, deve trovare un buon articolo da leggere. Nello stesso argomento che sta cercando .. Altrimenti, potrebbe essere caduto nella trappola di sprecare tempo e fatica attraverso la ricerca e quindi leggere qualcosa che non gli è utile. Se la stessa cosa accade con i clienti su più di un argomento, significa che una volta che vedi e leggi il tuo nome nell articolo, non avranno il tempo di leggere ciò che hai scritto. Quindi ti sei perso e hai perso il tuo futuro come scrittore di articoli online. Al contrario, il bello è commercializzarsi nel tempo.

Naturalmente, non intendiamo la parola chiave o la parola principale in questione. Come è noto, qualsiasi numero di parole significative è una frase, quindi spesso questa parola chiave è una frase importante e viene chiamata parola chiave lunga. Si dice sempre che è importante che il contenuto rifletta il titolo e il titolo del contenuto. Non ha senso scegliere un titolo lucido per l articolo o scrivere la parola o la frase principale dell articolo, abbastanza per definire l articolo buono o distintivo!

Scegliere il titolo dell articolo e aver cura di scegliere le parole migliori per il titolo e il primo paragrafo dell articolo è molto importante e deve essere addestrato per raggiungere il miglior titolo possibile per il tuo articolo. Il titolo attraente incoraggia i lettori a continuare a leggere, come dice la saggezza "la risposta appare dal titolo". Qualcuno ha fatto una domanda o un discorso a una persona.

I risultati della ricerca variano se la parola chiave o le parole chiave sono singolari o aggregate. I motori di ricerca hanno risultati molto diversi. La regola generale dice: "La qualità della scrittura è sempre più importante del numero di volte che usi le tue parole chiave".
=====.
キーワードと文章自体の質の間の優れた文章!!

作成者:Mahmoud Salama El-Haysha(M.S. El-Haysha)
エジプトの作家および研究者
[email protected]

あなたの読者はあなたの顧客です。顧客の心と心に到達するには、まずインターネット検索エンジンを介して簡単に読みたいものに到達する必要があります。第二に、彼が彼を助け、検索エンジンが望ましいトピックに到達するのを助けたキーワードで到着したとき、彼はあなたに読むのに良い記事を見つけなければなりません。彼が探しているのと同じテーマで..それ以外の場合、彼は研究とそれから彼にとって役に立たない何かを読んで時間と労力を浪費するという罠に陥った可能性があります。同じことが複数の主題で顧客に起こった場合、それはあなたが記事であなたの名前を見て読んだら、あなたが書いたものを読む時間がないということを意味します。あなたは自分を失い、オンライン記事のライターとしての将来を失いました。逆に、良いことは、時間をかけてマーケティングすることです。

もちろん、問題のキーワードや主要な単語を意味するものではありません。知られているように、意味のある単語はいくつでも文であるため、このキーワードは主要なフレーズであり、長いキーワードと呼ばれます。コンテンツはタイトルとコンテンツのタイトルを反映することが重要であると常に言われています。記事の光沢のあるタイトルを選択したり、記事の主要な単語や文を書いたりすることは、記事を良いまたは独特なものと呼ぶのに十分ではありません!

記事のタイトルを選択し、タイトルと記事の最初の段落に最適な単語を選択するように注意することは非常に重要であり、記事に最適なタイトルに到達するようにトレーニングする必要があります。 「答えはタイトルから現れる」と知恵が言うように、魅力的なタイトルは読者が読み続けることを奨励します。質問やスピーチが誰かから人に与えられました。

1つまたは複数のキーワードが単数または集約されている場合、検索結果は異なります。検索エンジンの結果は大きく異なります。原則として、「キーワードの使用回数よりも、文章の質が常に重要です」とあります。
=====.
Хорошее письмо между ключевыми словами и качеством самого письма !!

Махмуд Салама ЭльХайша (M.S. El-Haysha)
Египетский писатель и исследователь
[email protected]

Ваши читатели ваши клиенты. Чтобы достигнуть ума и сердца клиента, он должен сначала достигнуть того, что он хочет прочитать легко через интернетпоисковые системы. Вовторых, когда он прибыл с ключевыми словами, которые помогли ему и помогли поисковым системам найти нужную тему, он должен найти хорошую статью для чтения. В том же предмете, который он ищет. В противном случае он мог попасть в ловушку, тратя время и усилия на исследования и затем читая чтото, что ему не полезно. Если то же самое происходит с клиентами по нескольким темам, это означает, что как только вы увидите и прочитаете свое имя в статье, у них не будет времени прочитать то, что вы написали. Таким образом, вы потеряли себя и потеряли свое будущее как писатель для онлайн статей. И наоборот, хорошая вещь - это маркетинг со временем.

Конечно, мы не имеем в виду ключевое слово или главное слово в вопросе. Как известно, любое количество значащих слов является предложением, поэтому часто это ключевое слово является основной фразой и называется длинным ключевым словом. Всегда говорят, что важно, чтобы контент отражал заголовок и заголовок контента. Нет смысла выбирать глянцевый заголовок для статьи или писать главное слово или предложение статьи, достаточно, чтобы назвать статью хорошей или отличительной!

Выбор названия статьи и забота о выборе лучших слов для названия и первого абзаца статьи очень важны и должны быть обучены, чтобы достичь наилучшего из возможных заголовков для вашей статьи. Привлекательное название побуждает читателей продолжить чтение, поскольку мудрость гласит: «ответ появляется из названия». Вопрос или речь были даны человеку кемто.

Результаты поиска могут отличаться, если ключевое слово или ключевые слова являются единичными или агрегированными. Поисковые системы имеют очень разные результаты. Общее правило гласит: «Качество письма всегда важнее, чем количество использованных вами ключевых слов».
=====.
¡Buena escritura entre las palabras clave y la calidad de la escritura en sí!

Por / Mahmoud Salama El-Haysha (M.S. El-Haysha)
Escritor e investigador egipcio
[email protected]

Tus lectores son tus clientes. Para llegar a la mente y al corazón del cliente, primero debe alcanzar lo que quiere leer fácilmente a través de los motores de búsqueda de Internet. En segundo lugar, cuando llegó con las palabras clave que lo ayudaron y ayudaron a los motores de búsqueda a alcanzar el tema deseado, debe encontrar un buen artículo para leer. En el mismo tema que está buscando ... De lo contrario, puede haber caído en la trampa de perder tiempo y esfuerzo a través de la investigación y luego leer algo que no le es útil. Si sucede lo mismo con los clientes en más de un tema, significa que una vez que vea y lea su nombre en el artículo, no tendrán tiempo para leer lo que escribió. Entonces te has perdido a ti mismo y has perdido tu futuro como escritor de artículos en línea. Por el contrario, lo bueno es comercializarse con el tiempo.

Por supuesto, no nos referimos a la palabra clave o la palabra principal en cuestión. Como se sabe, cualquier cantidad de palabras que sean significativas es una oración, por lo que a menudo esta palabra clave es una frase principal y se llama palabra clave larga. Siempre se dice que es importante que el contenido refleje el título y el título del contenido. ¡No tiene sentido elegir un título brillante para el artículo o escribir la palabra o frase principal del artículo, lo suficiente como para llamarlo bueno o distintivo!

Elegir el título del artículo y tener cuidado de elegir las mejores palabras para el título y el primer párrafo del artículo es muy importante y debe estar capacitado para alcanzar el mejor título posible para su artículo. El atractivo título anima a los lectores a continuar leyendo, ya que la sabiduría dice que "la respuesta aparece del título". Una pregunta o un discurso fue dado a una persona por alguien.

Los resultados de la búsqueda varían si la palabra clave o palabras clave son singulares o agregadas. Los motores de búsqueda tienen resultados muy diferentes. La regla general dice: "La calidad de la escritura siempre es más importante que la cantidad de veces que usa sus palabras clave".
=====.
关键字之间的良好写作与写作本身的质量!!

作者/ Mahmoud Salama El-Haysha(M.S. El-Haysha)
埃及作家兼研究员
[email protected]

您的读者就是您的客户。为了达到客户的思想和内心,他必须首先通过互联网搜索引擎达到他想要轻松阅读的内容。其次,当他找到可以帮助他并帮助搜索引擎达到所需主题的关键字时,他必须找到一篇好文章来阅读。在他正在寻找的同一主题中。否则,他可能陷入了浪费时间和精力的陷阱,这是通过研究然后阅读对他无用的东西。如果同一问题发生在多个主题上的客户,这意味着一旦您看到并阅读了文章中的名称,他们将没有时间阅读您写的内容。因此,您迷失了自我,失去了在线文章作家的未来。相反,好事是随着时间的推移进行营销。

当然,我们所指的不是关键字或主要单词。众所周知,许多有意义的单词都是一个句子,因此通常该关键字是主要短语,称为长关键字。人们总是说内容反映标题和内容的标题很重要。为文章选择一个有光泽的标题或写文章的主要单词或句子,这不足以使文章具有美感或与众不同!

选择文章标题并注意为文章标题和文章的第一段选择最佳的用语是非常重要的,必须接受培训以使其达到文章的最佳标题。睿智的标题鼓励读者继续阅读,正如智慧所说的“答案从标题中出现”。有人向某人提问或讲话。

如果一个或多个关键字为单数或汇总,则搜索结果会有所不同。搜索引擎有非常不同的结果。一般规则说:“写作的质量永远比使用关键字的次数更为重要。”
=====.
關鍵字之間的良好寫作與寫作本身的質量!!

作者/ Mahmoud Salama El-Haysha(M.S. El-Haysha)
埃及作家兼研究員
[email protected]

您的讀者就是您的客戶。為了達到客戶的思想和內心,他必須首先通過互聯網搜索引擎達到他想要輕鬆閱讀的內容。其次,當他找到對他有幫助並幫助搜索引擎達到所需主題的關鍵字時,他必須找到一篇好文章來讀給你聽。在他正在尋找的同一主題中。否則,他可能陷入了浪費時間和精力的陷阱,這是通過研究然後閱讀對他沒有用的東西。如果同一問題發生在多個主題上的客戶,這意味著一旦您看到並閱讀了文章中的名稱,他們就沒有時間閱讀您寫的內容。因此,您迷失了自我,失去了在線文章作家的未來。相反,好事是隨著時間的推移進行營銷。

當然,我們所指的不是關鍵字或主要單詞。眾所周知,許多有意義的單詞都是一個句子,因此通常該關鍵字是主要短語,稱為長關鍵字。人們總是說內容反映標題和內容的標題很重要。選擇文章的冠名或寫文章的主要詞或句子,這不足以使文章稱讚或獨特,這是沒有意義的!

選擇文章標題並註意為文章標題和文章的第一段選擇最佳的用語是非常重要的,必須經過培訓才能獲得文章的最佳標題。正如智慧所說的“答案從標題中出現”一樣,有吸引力的標題鼓勵讀者繼續閱讀。有人向某人提問或講話。

如果一個或多個關鍵字為單數或匯總,則搜索結果會有所不同。搜索引擎有非常不同的結果。一般規則說:“寫作的質量永遠比使用關鍵字的次數更為重要。”
=====.

الكتابة الجيدة بين الكلمات المفتاحية وجودة الكتابة نفسها !!

بقلم / محمود سلامه الهايشه
كاتب وباحث مصري
[email protected]

قرائك هم عملائك. للوصول إلى عقل وقلب العميل ، يجب عليه أولاً الوصول إلى ما يريد قراءته بسهولة من خلال محركات البحث على الإنترنت. ثانيًا ، عندما وصل مع الكلمات الرئيسية التي ساعدته وساعدت محركات البحث في الوصول إلى الموضوع المطلوب ، يجب أن يجد مقالًا جيدًا ليقرأه لك. في نفس الموضوع الذي يبحث عنه .. وإلا فقد وقع في فخ تضييع الوقت والجهد من خلال البحث ثم قراءة شيء لا يفيده. إذا حدث الشيء نفسه مع العملاء في أكثر من موضوع واحد ، فهذا يعني أنه بمجرد رؤية اسمك وقراءته في المقالة ، فلن يكون لديهم الوقت لقراءة ما كتبته. لذلك فقدت نفسك وفقدت مستقبلك ككاتب للمقالات عبر الإنترنت. على العكس من ذلك ، الشيء الجيد هو تسويق نفسه بمرور الوقت.

بالطبع ، نحن لا نعني الكلمة الرئيسية أو الكلمة الرئيسية المعنية. كما هو معروف ، فإن أي عدد من الكلمات ذات معنى عبارة عن جملة ، لذلك غالبًا ما تكون هذه الكلمة الرئيسية عبارة رئيسية وتسمى كلمة رئيسية طويلة. يقال دائمًا أنه من المهم أن يعكس المحتوى عنوان المحتوى وعنوانه. ليس من المنطقي اختيار عنوان لامع للمقال أو كتابة الكلمة أو الجملة الرئيسية للمقالة ، بما يكفي لتسمية المقالة جيدة أو مميزة!

يعد اختيار عنوان المقالة والاهتمام باختيار أفضل الكلمات للعنوان والفقرة الأولى من المقالة أمرًا مهمًا للغاية ويجب تدريبه للوصول إلى أفضل عنوان ممكن لمقالتك. يشجع العنوان الجذاب القراء على مواصلة القراءة ، حيث تقول الحكمة "الجواب يظهر من العنوان". تم إعطاء سؤال أو خطاب لشخص من قبل شخص ما.

تختلف نتائج البحث إذا كانت الكلمة الرئيسية أو الكلمات الرئيسية فردية أو مجمعة. نتائج البحث مختلفة جدا. تقول القاعدة العامة ، "جودة الكتابة هي دائمًا أكثر أهمية من عدد المرات التي تستخدم فيها كلماتك الرئيسية."
=====.
نوشتن خوب بین کلمات کلیدی و کیفیت خود نوشتار !!

توسط / محمود سلامه الهیشا (M.S. El-Haysha)
نویسنده و محقق مصری
[email protected]

خوانندگان شما مشتری های شما هستند. برای رسیدن به ذهن و قلب مشتری ، او ابتدا باید به آنچه می خواهد بخواهد از طریق موتورهای جستجوگر اینترنتی بخواند. دوم اینکه ، وقتی او با کلمات کلیدی که به او کمک کرده و موتورهای جستجوگر را برای رسیدن به موضوع مورد نظر کمک کرده است ، وارد شد ، باید مقاله خوبی پیدا کند تا برای شما بخواند. در همان موضوعی که به دنبالش است .. در غیر این صورت ، او ممکن است در اثر اتلاف وقت و تلاش با تحقیق و سپس خواندن چیزهایی که برای او مفید نیست ، در دام هدر رفته باشد. اگر همین مورد در بیش از یک موضوع با مشتریان اتفاق بیفتد ، به این معنی است که وقتی نام خود را در مقاله مشاهده کرده و بخوانید ، دیگر وقت خواندن آنچه نوشتید نخواهند داشت. بنابراین شما خود را گم کرده اید و آینده خود را به عنوان نویسنده مقالات آنلاین از دست داده اید. برعکس ، چیز خوب بازاریابی در طول زمان است.

البته منظور ما از کلمه کلیدی یا کلمه اصلی مورد نظر نیست. همانطور که مشخص است ، هر تعداد کلمه معنی دار یک جمله است ، بنابراین اغلب این کلمه کلیدی یک عبارت اصلی است و به یک کلمه کلیدی طولانی گفته می شود. همیشه گفته می شود مهم است که مطالب عنوان و عنوان مطالب را منعکس کنند. انتخاب یک عنوان براق برای مقاله یا نوشتن کلمه یا جمله اصلی مقاله ، منطقی نیست ، کافی است که مقاله را خوب یا متمایز بنامیم!

انتخاب عنوان مقاله و مراقبت از انتخاب بهترین کلمات برای عنوان و پاراگراف اول مقاله بسیار مهم است و باید برای رسیدن به بهترین عنوان ممکن برای مقاله خود آموزش دید. عنوان جذاب خوانندگان را ترغیب به ادامه خواندن می کند ، زیرا عقل می گوید "جواب از این عنوان به دست می آید." سؤال یا سخنرانی توسط شخصی به شخص داده شد.

نتایج کلیدی اگر کلمه کلیدی یا کلمات کلیدی منحصر به فرد یا جمع باشند متفاوت است. موتورهای جستجو نتایج بسیار متفاوتی دارند. این قانون کلی می گوید ، "کیفیت نوشتن همیشه مهمتر از تعداد دفعاتی است که از کلمات کلیدی خود استفاده می کنید."
=====.
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسياخر الافلام

.. كلمة أخيرة - الفقرة الرابعة - لقاء خاص مع النجمة ماجدة الرو


.. كلمة أخيرة - ماجدة الرومي: الشعب اللبناني هو شعب عظيم لأنه ت


.. كلمة أخيرة - ماجدة الرومي تروي ماذا حدث لها أثناء وبعد حادثة
.. كلمة أخيرة - ماجدة الرومي توجه رسالة قوية جدا للشعب المصري و


.. كلمة أخيرة - شوف رد فعل ماجدة الرومي بعد الطلب منها الغناء ف