الحوار المتمدن - موبايل


غسيل وتعقيم حبوب الشعير المستخدمة في الاستنبات بالكلور - Washing and sterilizing the barley grains used in culturing with chlorine

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

2020 / 7 / 8
الصناعة والزراعة


السؤال: السؤال هنا يقوم بتعقيمه بغسله ( اي الشعير ) فى ماء مزود اليه كلور من بتاع الغسيل...... هل هذا الكلور غير ضار بصحة الانسان والحيوان؟!!

الإجابة: احد اهم المشكلات التي تواجه استنبات الشعير هي ظهور العفن ونمو الفطريات بشكل كبير جدا في المستنبت خاصة ان نسبة الرطوبة والحرارة مناسبة جدا لنموها، وكذلك الشعير وجذوره غنية جدا في الغذاء السهل والميسور لنمو الفطريات، وإذا نمت الفطريات سوف تفرز السموم الفطرية وهي خطر على صحة الحيوان أو الطيور التي تتغذى عليها.. لذا يتم استخدام الكلور كمادة كيماوية معقمة للحبوب، ولكن لو قرأت عن تفاعلات الكلور مع أي مادة عضوية لعرفت انها تكون مواد أخرى جديدة مسرطنة.. وهي من عيوب استخدام الكلور في تطهير وتعقيم مياه الشرب في محطات تنقية مياه الشرب.

السؤال: جزاك الله كل خير علي رد سيادتكم واتمني من الله وجود بديل للكلور افضل؟!

الإجابة: بالفعل هناك بعض المحاولات والتي لا استطيع أن أؤكد عن فاعليتها من عدمه، وهي إضافة بعضا من معادن الطين (Clays) من البنتونيت والزيلوليت إلى حبوب الشعير التي سوف تستنبت بحيث تقلل من نمو الفطريات أو تثبط نموها، كبديل لاستخدام غاز الكلور.
بقلم / محمود سلامه الهايشه – كاتب وباحث مصري ، [email protected]
=====.
Washing and sterilizing the barley grains used in culturing with chlorine

Question: The question here is to sterilize it by washing it (that is, barley) in water supplied to it by chlorine from the laundry. ...... Is this chlorine harmful to human and animal health? !!

Answer: One of the most important problems facing the cultivation of barley is the emergence of mold and the growth of fungi in a very large way in the culture, especially since the percentage of moisture and heat is very suitable for their growth, as well as barley and its roots are very rich in easy and affordable food for the growth of fungi, and if the fungi grow they will secrete fungal toxins and they are a risk to The health of the animal´-or-birds that feed on it… So chlorine is used as a sterile chemical for the grains, but if you read about the reactions of chlorine with any organic matter, you would know that it is another new carcinogenic substance… It is a disadvantage of using chlorine to disinfect and sterilize drinking water in purification plants drinking water.

Question: May God reward you with all good. I have to -restore- your sovereignty, and I wish God a better chlorine alternative?!

Answer: Indeed, there are some attempts that I cannot confirm whether it is effective´-or-not, namely adding some clay minerals (bentonite and cellulite) to barley grains that will be cultivated to reduce the growth of fungi´-or-inhibit their growth, as an alternative to using chlorine gas.
Written by / Mahmoud Salama El-Haysha - Egyptian writer and researcher, [email protected]
=====.
Het wassen en steriliseren van de gerstkorrels die worden gebruikt bij het kweken met chloor

Vraag: De vraag hier is om het te steriliseren door het (dat wil zeggen gerst) te wassen in water dat door chloor uit het wasgoed wordt aangevoerd. ...... Is dit chloor schadelijk voor de gezondheid van mens en dier? !!

Antwoord: Een van de belangrijkste problemen bij de teelt van gerst is de opkomst van schimmels en de groei van schimmels op een zeer grote manier in de kweek, vooral omdat het percentage vocht en warmte zeer geschikt is voor hun groei, evenals gerst en zijn wortels zijn zeer rijk aan gemakkelijk en betaalbaar voedsel voor de groei van schimmels, en als de schimmels groeien, zullen ze schimmeltoxines afscheiden en vormen ze een risico voor de gezondheid van het dier of de vogels die zich ermee voeden ... Dus chloor wordt gebruikt als een steriele chemische stof voor de granen, maar als je leest over de reacties van chloor met organisch materiaal, zou je weten dat het een andere nieuwe kankerverwekkende stof is ... Het is een nadeel van het gebruik van chloor om drinkwater te desinfecteren en te steriliseren in zuiveringsinstallaties drinkwater.

Vraag: Moge God je belonen met al het goede. Ik moet je soevereiniteit herstellen en ik wens God een beter alternatief voor chloor ?!

Antwoord: Er zijn inderdaad enkele pogingen die ik niet kan bevestigen of het effectief is of niet, namelijk het toevoegen van wat kleimineralen (bentoniet en cellulitis) aan gerstkorrels die zullen worden gekweekt om de groei van schimmels te verminderen of hun groei te remmen, als alternatief om chloorgas te gebruiken.
Geschreven door / Mahmoud Salama El-Haysha - Egyptische schrijver en onderzoeker, [email protected]
=====.
Lavage et stérilisation des grains d orge utilisés dans la culture au chlore

Question: La question ici est de la stériliser en la lavant (c est-à--dir-e l orge) dans de l eau qui lui est fournie par le chlore du linge. ...... Ce chlore est-il nocif pour la santé humaine et animale? !!

Réponse: L un des problèmes les plus importants auxquels est confrontée la culture de l orge est l émergence de moisissures et la croissance des champignons de manière très importante dans la culture, d autant plus que le pourcentage d humidité et de chaleur convient très bien à leur croissance, ainsi qu à l orge et ses racines sont très riches en aliments faciles et abordables pour la croissance des champignons, et si les champignons poussent, ils sécréteront des toxines fongiques et ils sont un risque pour la santé de l animal ou des oiseaux qui s en nourrissent ... Donc, le chlore est utilisé comme produit chimique stérile pour les grains, mais si vous lisez sur les réactions du chlore avec toute matière organique, vous saurez qu il s agit d une autre nouvelle substance cancérigène ... C est un inconvénient d utiliser le chlore pour désinfecter et stériliser l eau potable dans les usines de purification d eau potable.

Question: Que Dieu vous récompense de tout bien. Je dois restaurer votre souveraineté, et je souhaite à Dieu une meilleure alternative au chlore?!

Réponse: En effet, il y a quelques tentatives que je ne peux pas confirmer si c est efficace ou non, à savoir l ajout de minéraux argileux (bentonite et cellulite) aux grains d orge qui seront cultivés pour réduire la croissance des champignons ou inhiber leur croissance, comme alternative à utiliser du chlore gazeux.
Écrit par / Mahmoud Salama El-Haysha - écrivain et chercheur égyptien, [email protected]
=====.
Waschen und Sterilisieren der bei der Kultivierung mit Chlor verwendeten Gerstenkörner

Frage: Hier geht es darum, es zu sterilisieren, indem man es (dh Gerste) in Wasser wäscht, das ihm durch Chlor aus der Wäsche zugeführt wird. ...... Ist dieses Chlor gesundheitsschädlich für Mensch und Tier? !!

Antwort: Eines der wichtigsten Probleme beim Anbau von Gerste ist das Auftreten von Schimmel und das Wachstum von Pilzen in der Kultur in sehr großem Umfang, zumal der prozentuale Anteil an Feuchtigkeit und Wärme für deren Wachstum sehr gut geeignet ist Gerste und ihre Wurzeln sind sehr reich an einfachen und erschwinglichen Nahrungsmitteln für das Wachstum von Pilzen. Wenn die Pilze wachsen, scheiden sie Pilzgifte aus und gefährden die Gesundheit des Tieres oder der Vögel, die sich davon ernähren ... Also Chlor wird als sterile Chemikalie für die Körner verwendet. Wenn Sie jedoch über die Reaktionen von Chlor mit organischen Stoffen lesen, wissen Sie, dass es sich um eine weitere neue krebserzeugende Substanz handelt. Die Verwendung von Chlor zur Desinfektion und Sterilisation von Trinkwasser ist ein Nachteil in Kläranlagen Trinkwasser.

Frage: Möge Gott Sie mit allem Guten belohnen. Ich muss Ihre Souveränität wiederherstellen und wünsche Gott eine bessere Chloralternative ?!

Antwort: In der Tat gibt es einige Versuche, bei denen ich nicht bestätigen kann, ob sie wirksam sind oder nicht, nämlich die Zugabe einiger Tonmineralien (Bentonit und Cellulite) zu Gerstenkörnern, die kultiviert werden, um das Wachstum von Pilzen zu verringern oder deren Wachstum zu hemmen zur Verwendung von Chlorgas.
Geschrieben von / Mahmoud Salama El-Haysha - ägyptischer Schriftsteller und Forscher, [email protected]
=====.
Lavare e sterilizzare i chicchi d orzo utilizzati nella coltura con cloro

Domanda: La domanda qui è sterilizzarla lavandola (cioè l orzo) in acqua fornita dal cloro della biancheria. ...... Questo cloro è dannoso per la salute umana e animale? !!

Risposta: Uno dei problemi più importanti per la coltivazione dell orzo è l emergere di muffe e la crescita di funghi in grande misura nella cultura, soprattutto perché la percentuale di umidità e calore è molto adatta alla loro crescita, così come l orzo e le sue radici sono molto ricchi di alimenti facili e convenienti per la crescita dei funghi, e se i funghi crescono secerneranno tossine fungine e sono un rischio per la salute dell animale o degli uccelli che si nutrono di esso ... Quindi il cloro è usato come sostanza chimica sterile per i cereali, ma se leggi le reazioni del cloro con qualsiasi sostanza organica, sapresti che è un altra nuova sostanza cancerogena ... È uno svantaggio dell utilizzo del cloro per disinfettare e sterilizzare l acqua potabile negli impianti di depurazione dell acqua potabile.

Domanda: Dio ti ricompensi con tutto il bene. Devo ripristinare la tua sovranità e auguro a Dio una migliore alternativa al cloro ?!

Risposta: In effetti, ci sono alcuni tentativi che non posso confermare se sia efficace o meno, in particolare l aggiunta di alcuni minerali di argilla (bentonite e cellulite) ai chicchi d orzo che verranno coltivati per ridurre la crescita di funghi o inibirne la crescita, in alternativa all uso di cloro gassoso.
Scritto da / Mahmoud Salama El-Haysha - scrittore e ricercatore egiziano, [email protected]
=====.
塩素で培養した大麦を洗浄・殺菌

質問:ここでの質問は、洗濯物から塩素によって供給された水で(大麦を)洗って殺菌することです。 ......この塩素は人や動物の健康に有害ですか? !!

回答:オオムギの栽培が直面する最も重要な問題𞑍つは、特に湿気と熱の割合が成長に非常に適しているため、培養におけるカビの発生と菌類の成長が非常に大きいことです。オオムギとその根は、菌類の成長のための簡単で手頃な価格の食物が非常に豊富であり、菌類が成長すると、それらは菌類毒素を分泌し、それらを食べる動物や鳥の健康へのリスクとなります...塩素穀物の無菌化学物質として使用されていますが、塩素と有機物との反応について読むと、それが別の新しい発癌性物質であることがわかります...飲料水を消毒して殺菌するために塩素を使用することは不利です浄水場の飲料水に。

質問:神があなたにすべての善を報いてくださいますように。私はあなたの主権を回復しなければなりません、そして私は神がより良い塩素の代替物を望みますか?

回答:確かに、効果があるかどうか確認できないいくつかの試みがあります。つまり、代替として、真菌の成長を抑制したり、成長を阻害するために栽培される大麦に粘土鉱物(ベントナイトとセルライト)を追加します塩素ガスを使用する。
作成者:Mahmoud Salama El-Haysha-エジプトの作家兼研究者、elhaisha @ gmail.com
=====.
Мытье и стерилизация зерен ячменя, используемых при культивировании с хлором

Вопрос: Вопрос здесь заключается в том, чтобы стерилизовать его, отмывая его (то есть ячмень) в воде, которую ему подает хлор из белья. ...... Вреден ли этот хлор для здоровья человека и животных? !!

Ответ: Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед выращиванием ячменя, является появление плесени и рост грибов в культуре, особенно потому, что процент влаги и тепла очень подходит для их роста, а также ячмень и его корни очень богаты легкой и доступной пищей для роста грибов, и если они растут, они будут выделять грибковые токсины, и они представляют опасность для здоровья животных или птиц, которые питаются им ... Так что хлор используется в качестве стерильного химического вещества для зерна, но если вы прочитаете о реакциях хлора с любым органическим веществом, вы знаете, что это еще одно новое канцерогенное вещество ... Недостатком использования хлора для дезинфекции и стерилизации питьевой воды в очистных сооружениях питьевой воды.

Вопрос: Пусть Бог наградит вас всем добрым. Я должен восстановить ваш суверенитет и желаю Богу лучшей альтернативы хлору ?!

Ответ: Действительно, есть некоторые попытки, которые я не могу подтвердить, является ли это эффективным или нет, а именно, добавление некоторых глинистых минералов (бентонит и целлюлит) в зерна ячменя, которые будут культивироваться, чтобы уменьшить рост грибков или ингибировать их рост, в качестве альтернативы к использованию газообразного хлора.
Автор / Махмуд Салама ЭльХайша - египетский писатель и исследователь, [email protected]
=====.
Lavado y esterilización de los granos de cebada utilizados en el cultivo con cloro.

Pregunta: La pregunta aquí es esterilizarla lavándola (es decir, cebada) en agua que le suministra el cloro de la ropa. ...... ¿Es este cloro perjudicial para la salud humana y animal? !!

Respuesta: Uno de los problemas más importantes que enfrenta el cultivo de cebada es la aparición de moho y el crecimiento de hongos en gran medida en el cultivo, especialmente porque el porcentaje de humedad y calor es muy adecuado para su crecimiento, así como la cebada y sus raíces son muy ricas en alimentos fáciles y asequibles para el crecimiento de hongos, y si los hongos crecen secretarán toxinas fúngicas y son un riesgo para la salud del animal o las aves que se alimentan de él ... Entonces el cloro se usa como una sustancia química estéril para los granos, pero si lees sobre las reacciones del cloro con cualquier materia orgánica, sabrías que es otra sustancia cancerígena nueva ... Es una desventaja usar cloro para desinfectar y esterilizar el agua potable. en plantas depuradoras de agua potable.

Pregunta: Que Dios te recompense con todo lo bueno. ¡Tengo que restaurar su soberanía y le deseo a Dios una mejor alternativa de cloro?

Respuesta: De hecho, hay algunos intentos que no puedo confirmar si es efectivo o no, es decir, agregar algunos minerales de arcilla (bentonita y celulitis) a los granos de cebada que se cultivarán para reducir el crecimiento de hongos o inhibir su crecimiento, como alternativa. al uso de gas de cloro.
Escrito por / Mahmoud Salama El-Haysha - escritor e investigador egipcio, [email protected]
=====.
用氯清洗和消毒用于培养的大麦籽粒

问题:这里的问题是通过用洗衣液中的氯提供给水中的水(即大麦)洗涤来对其进行灭菌。 ......这种氯对人体和动物健康有害吗? !!

答:大麦栽培面临的最重要问题之一是霉菌的出现和真菌在培养中的大量生长,特别是因为水分和热量的百分比非常适合它们的生长,以及大麦及其根系富含容易和负担得起的真菌生长食品,如果真菌生长,它们会分泌真菌毒素,并威胁以其为食的动物或鸟类的健康。用作谷物的无菌化学品,但是如果您了解氯与任何有机物的反应,您会知道它是另一种新的致癌物质...使用氯对饮用水进行消毒和灭菌是不利的在净化厂里喝水。

问题:愿上帝用一切美好回报你。我必须恢复您的主权,并希望上帝成为更好的氯替代品?

答:确实,我有一些尝试无法证实它是否有效,即在大麦籽粒中添加一些粘土矿物质(膨润土和脂肪团),以减少真菌的生长或抑制其生长。使用氯气。
撰写人/ Mahmoud Salama El-Haysha-埃及作家兼研究员[email protected]
=====.
用氯清洗和消毒用於培養的大麥籽粒

問題:這裡的問題是通過用洗衣液中的氯提供給水中的水(即大麥)洗滌來對其進行消毒。 ......這種氯對人體和動物健康有害嗎? !!

答:大麥栽培面臨的最重要問題之一是黴菌的出現和真菌在培養中的大量生長,特別是因為水分和熱量的百分比非常適合它們的生長,以及大麥及其根系富含容易和負擔得起的真菌生長食品,如果真菌生長,它們會分泌真菌毒素,並威脅以其為食的動物或鳥類的健康。用作穀物的無菌化學品,但是如果您了解氯與任何有機物的反應,您會知道它是另一種新的致癌物質...使用氯對飲用水進行消毒和滅菌是不利的在淨化廠裡喝水。

問題:願上帝用一切美好回報你。我必須恢復您的主權,並希望上帝成為更好的氯替代品?

答:確實,我有一些嘗試無法證實它是否有效,即在大麥籽粒中添加一些粘土礦物質(膨潤土和脂肪團),以減少真菌的生長或抑制其生長。使用氯氣。
撰寫人/ Mahmoud Salama El-Haysha-埃及作家兼研究員[email protected]
=====.
شستشو و استریل کردن غلات جو مورد استفاده در کشت با کلر

سؤال: سؤال اینجاست كه با شستن آن (یعنی جو) در آب تأمین شده توسط كلر موجود در لباسشویی ، آن را استریل كنید. ...... آیا این کلر برای سلامتی انسان و حیوان مضر است؟ !!

جواب: یكی از مهمترین مشكلات كشت جو ، ظهور قالب و رشد قارچها به روش بسیار زیاد در كشت است ، به خصوص كه درصد رطوبت و گرما برای رشد آنها بسیار مناسب است و همچنین جو و ریشه های آن از نظر مواد غذایی آسان و مقرون به صرفه برای رشد قارچ ها بسیار غنی است و در صورت رشد قارچ ها سموم قارچی ترشح می شوند و این یک خطر برای سلامتی حیوان یا پرنده هایی است که از آن تغذیه می کنند ... بنابراین کلر به عنوان یک ماده شیمیایی استریل برای دانه ها استفاده می شود ، اما اگر در مورد واکنش های کلر با هر ماده آلی بخوانید ، می دانید که این ماده جدید سرطان زا دیگری است ... این یک مضرات استفاده از کلر برای ضد عفونی و استریل کردن آب آشامیدنی است در گیاهان تصفیه آب آشامیدنی.

سؤال: خداوند شما را با همه خوبی ها پاداش دهد. من باید حاکمیت شما را بازیابی کنم و ای کاش خدا جایگزین کلر بهتر شود ؟!

جواب: در واقع ، تلاشهایی وجود دارد كه من نمی توانم تأیید كنم كه آیا مؤثر است یا خیر ، یعنی اضافه كردن برخی مواد معدنی رس (بنتونیت و سلولیت) به دانه جو كه برای كاهش رشد قارچها یا مهار رشد آنها كشت خواهد شد ، به عنوان جایگزین استفاده از گاز کلر
نوشته شده توسط / محمود سلامه الهیشا - نویسنده و محقق مصری ، [email protected]
=====.
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسياخر الافلام

.. بيرق النخوات بني معروف


.. عدم قدرة شركات الرقائق الالكترونية على مواكبة الطلب الكبير


.. وكالة الأنباء التونسية تقاطع كل الأنشطة الحكومية | #النافذة_
.. تخطى أسطورة -ووريرز-.. كوري يصنع تاريخا جديدا


.. موسكو والناتو.. توتّر -القنبلة الموقوتة- | #غرفة_الأخبار