الحوار المتمدن - موبايل


تفقد مصر 2 مليار متر مكعب مياه بسبب ورد النيل سنوياً- Egypt loses 2 billion cubic meters of water because of the Nile’s annual flow

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

2020 / 7 / 9
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


يتكاثر نبات ورد النيل في فصل الصيف، وأن النبتة الواحدة تتكاثر وتنتج 48 ألف نبتة في الشهر الواحد. وأن البلاد تفقد سنويا 2 مليار متر مياه بسبب ورد النيل، لأن هذا النبات سريع البخر للمياه وجالب للحشرات، وأن المنطقة الاستوائية بأمريكا الجنوبية هي الموطن الأصلي لورد النيل، وأول ظهور لورد النيل في مصر كان في عهد "الخديوي توفيق" الذى جلبه لتزيين البرك المائية المنتشرة وقتها في مصر. ويعد نبات ورد النيل مشكلة كبيرة في دول حوض النيل، وذلك لما يستهلكه كميات هائلة من الماء الصالح للزراعة، ويعوق حركة الملاحة ويسد المجاري المائية "الترع والمصارف"، كما أنه يستهلك الأكسجين الذائب في المياه مما يهدد حياة الأسماك والكائنات المائية، بالإضافة إلى أنه يأوي العديد من القواقع مثل قواقع البلهارسيا، والزواحف والثعابين. ذكرت تلك المعلومات في تصريحات خاصة للمهندس "صلاح عز" رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، التابع لوزارة الري المصرية، لـصحيفة "اليوم السابع" يوم السبت 23 يوليو 2016.
=====.
Egypt loses 2 billion cubic meters of water because of the Nile’s annual flow

The Nile flower plant multiplies in the summer, and one plant multiplies and produces 48,000 plants per month. And that the country annually loses 2 billion meters of water due to the roses of the Nile, because this plant is rapidly evaporated to the water and attracts insects, and that the tropical region of South America is the original home of the Nile Rose, and the first appearance of the Nile Rose in Egypt was during the era of "Khedive Tawfiq" which he brought to decorate the water ponds Spreading its time in Egypt. The Nile rose plant is a big problem in the countries of the Nile Basin, because it consumes huge amounts of arable water, impedes navigation and blocks waterways "canals and drains", as it consumes dissolved oxygen in the water, which threatens the lives of fish and aquatic organisms, in addition to harboring Many snails, such as schistosomiasis, reptiles, and snakes. This information was mentioned in special statements by the engineer, Salah Ezz, head of the Nile River Protection and Development Sector, affiliated to the Egyptian Ministry of Irrigation, for the newspaper, "Seventh Day" on Saturday, July 23, 2016.
=====.
Egypte verliest 2 miljard kubieke meter water door de jaarlijkse stroom van de Nijl

De bloemenplant van de Nijl vermenigvuldigt zich in de zomer en één plant vermenigvuldigt zich en produceert 48.000 planten per maand. En dat het land jaarlijks 2 miljard meter water verliest door de rozen van de Nijl, omdat deze plant snel in het water verdampt en insecten aantrekt, en dat de tropische regio van Zuid-Amerika de oorspronkelijke thuisbasis is van de Nijlroos, en de eerste verschijning van de Nijlroos in Egypte was in het tijdperk van "Khedive Tawfiq" dat hij bracht om de watervijvers te versieren en zijn tijd in Egypte te verspreiden. De Nijlroosplant is een groot probleem in de landen van het Nijlbekken, omdat het enorme hoeveelheden akkerwater verbruikt, de navigatie belemmert en de kanalen en afvoeren van waterwegen blokkeert, omdat het opgeloste zuurstof in het water verbruikt, wat het leven van vissen en in het water levende organismen, naast het herbergen van veel slakken, zoals schistosomiasis, reptielen en slangen. Deze informatie werd genoemd in speciale verklaringen van de ingenieur, Salah Ezz, hoofd van de Nile River Protection and Development Sector, verbonden aan het Egyptische Ministerie van Irrigatie, voor de krant "Seventh Day" op zaterdag 23 juli 2016.
=====.
L Egypte perd 2 milliards de mètres cubes d eau en raison du débit annuel du Nil

L usine de fleurs du Nil se multiplie en été, et une plante se multiplie et produit 48 000 plantes par mois. Et que le pays perd annuellement 2 milliards de mètres d eau à cause des roses du Nil, parce que cette plante s évapore rapidement dans l eau et attire les insectes, et que la région tropicale d Amérique du Sud est la maison d origine de la rose du Nil, et la première apparition de la Rose du Nil en Egypte a eu lieu à l époque du "Khedive Tawfiq" qu il a amené pour décorer les étangs d eau Répandant son temps en Egypte. L usine de rose du Nil est un gros problème dans les pays du bassin du Nil, car elle consomme d énormes quantités d eau arable, entrave la navigation et bloque les voies navigables "canaux et drains", car elle consomme de l oxygène dissous dans l eau, ce qui menace la vie des poissons et organismes aquatiques, en plus d abriter de nombreux escargots, comme la schistosomiase, les reptiles et les serpents. Ces informations ont été mentionnées dans des déclarations spéciales de l ingénieur Salah Ezz, chef du secteur de la protection et du développement du Nil, affilié au ministère égyptien de l irrigation, pour le journal "Septième jour" du samedi 23 juillet 2016.
=====.
Ägypten verliert aufgrund des jährlichen Nilflusses 2 Milliarden Kubikmeter Wasser

Die Nilblütenpflanze vermehrt sich im Sommer und eine Pflanze vermehrt sich und produziert 48.000 Pflanzen pro Monat. Und dass das Land durch die Rosen des Nils jährlich 2 Milliarden Meter Wasser verliert, weil diese Pflanze schnell zum Wasser verdunstet und Insekten anzieht und dass die tropische Region Südamerikas die ursprüngliche Heimat der Nilrose ist und Der erste Auftritt der Nilrose in Ägypten war während der Ära von "Khedive Tawfiq", die er mitbrachte, um die Wasserteiche zu schmücken, die ihre Zeit in Ägypten verbreiteten. Die Nilrosenpflanze ist ein großes Problem in den Ländern des Nilbeckens, da sie große Mengen an Ackerwasser verbraucht, die Navigation behindert und Wasserwege "Kanäle und Abflüsse" blockiert, da sie im Wasser gelösten Sauerstoff verbraucht, der das Leben von bedroht Fische und Wasserorganismen beherbergen nicht nur viele Schnecken wie Bilharziose, Reptilien und Schlangen. Diese Informationen wurden in besonderen Erklärungen des Ingenieurs Salah Ezz, Leiter des Sektors Schutz und Entwicklung des Nils, der dem ägyptischen Bewässerungsministerium angeschlossen ist, für die Zeitung "Siebter Tag" am Samstag, 23. Juli 2016, erwähnt.
=====.
L Egitto perde 2 miliardi di metri cubi di acqua a causa del flusso annuale del Nilo

La pianta del fiore del Nilo si moltiplica in estate e una pianta si moltiplica e produce 48.000 piante al mese. E che il paese perde ogni anno 2 miliardi di metri d acqua a causa delle rose del Nilo, perché questa pianta viene rapidamente evaporata nell acqua e attira insetti, e che la regione tropicale del Sud America è la dimora originaria del Nilo Rosa, e la prima apparizione della Rosa del Nilo in Egitto fu durante l era di "Khedive Tawfiq" che portò per decorare gli stagni d acqua Diffondendo il suo tempo in Egitto. La pianta di rose del Nilo è un grosso problema nei paesi del bacino del Nilo, perché consuma enormi quantità di acqua arabile, impedisce la navigazione e blocca i canali "canali e scarichi", poiché consuma ossigeno disciolto nell acqua, che minaccia la vita di pesci e organismi acquatici, oltre a ospitare molte lumache, come schistosomiasi, rettili e serpenti. Questa informazione è stata menzionata in dichiarazioni speciali dall ingegnere, Salah Ezz, capo del settore della protezione e dello sviluppo del fiume Nilo, affiliato al Ministero egiziano dell irrigazione, per il giornale "Settimo giorno" sabato 23 luglio 2016.
=====.
エジプトでは、ナイル川の年間流量が原因�億立方メートルの水が失われています

ナイルの花の植物は夏に増殖し𞀋つの植物が増殖し𞏽か月あた�,000の植物を生産します。そして、この植物はナイルのバラのために毎�億メートルの水を失っています。なぜならこの植物は急速に水に蒸発して昆虫を引き付けるからです。そして南アメリカの熱帯地域はナイルローズの元の家であり、そしてエジプトでナイルローズが初めて登場したのは、「ケディブタウフィック」の時代で、エジプトに広がる池を飾るために池を飾りました。ナイルローズプラントは、ナイル川流域の国々では大きな問題です。なぜなら、ナイル盆地は、大量の耕作水を消費し、ナビゲーションを妨げ、水路の「運河と排水路」をブロックします。住血吸虫症、爬虫類、ヘビなど、多くのカタツムリを抱えていることに加えて、魚や水生生物。この情報は�𻂏�日土曜日の新聞「セブンスデー」で、エジプトの灌漑省に所属するナイル川保護開発セクターの責任者であるエンジニアSalah Ezzが特別声明で言及しました。
=====.
Египет теряет 2 миллиарда кубометров воды изза годового стока Нила

Цветочное растение Нила летом размножается, а одно растение размножается и производит 48 000 растений в месяц. И что страна ежегодно теряет 2 миллиарда метров воды изза роз Нила, потому что это растение быстро испаряется в воду и привлекает насекомых, и что тропический регион Южной Америки является первоначальным домом нильской розы, и Первое появление Нильской розы в Египте произошло в эпоху «хедив тауфик», которую он принес для украшения водоемов, распространяя свое время в Египте. Нильская роза является большой проблемой в странах бассейна Нила, потому что она потребляет огромное количество пахотной воды, затрудняет навигацию и блокирует водные пути «каналы и стоки», так как она потребляет растворенный в воде кислород, что угрожает жизни людей. Рыба и водные организмы, помимо укрытия Многие улитки, такие как шистосомоз, рептилии и змеи. Эта информация упоминалась в специальных заявлениях инженера Салаха Эзца, главы Сектора защиты и развития реки Нил, связанного с египетским министерством ирригации, для газеты «Седьмой день» в субботу, 23 июля 2016 года.
=====.
Egipto pierde 2 mil millones de metros cúbicos de agua debido al flujo anual del Nilo

La planta de flores del Nilo se multiplica en el verano, y una planta se multiplica y produce 48,000 plantas por mes. Y que el país pierde anualmente 2 mil millones de metros de agua debido a las rosas del Nilo, porque esta planta se evapora rápidamente al agua y atrae insectos, y que la región tropical de América del Sur es el hogar original de la rosa del Nilo, y La primera aparición de la rosa del Nilo en Egipto fue durante la era de "Khedive Tawfiq", que trajo para decorar los estanques de agua, extendiendo su tiempo en Egipto. La planta de rosa del Nilo es un gran problema en los países de la cuenca del Nilo, ya que consume grandes cantidades de agua cultivable, impide la navegación y bloquea los canales y desagües de las vías fluviales, ya que consume oxígeno disuelto en el agua, lo que amenaza la vida de peces y organismos acuáticos, además de albergar muchos caracoles, como esquistosomiasis, reptiles y serpientes. Esta información fue mencionada en declaraciones especiales por el ingeniero, Salah Ezz, jefe del Sector de Protección y Desarrollo del Río Nilo, afiliado al Ministerio de Riego de Egipto, para el periódico "Séptimo Día" el sábado 23 de julio de 2016.
=====.
由于尼罗河的年流量,埃及损失�亿立方米的水

尼罗河的花卉植物在夏天繁殖,一棵植物繁殖,每月生�,000株植物。该国每年因尼罗河玫瑰而损�亿米的水,因为该植物迅速蒸发到水中并吸引昆虫,并且南美的热带地区是尼罗河玫瑰的故乡,并且尼罗河玫瑰在埃及的首次出现是在“ Khedive Tawfiq”时代,他带来了这一点来装饰水池,在埃及传播了它的时间。尼罗河玫瑰植物在尼罗河流域国家是一个大问题,因为它消耗大量的可耕水,阻碍航行并阻塞水道的“运河和排水沟”,因为它消耗了水中的溶解氧,从而威胁到生命鱼类和水生生物,此外还有许多蜗牛,例如血吸虫病,爬行动物和蛇。埃及灌溉部下属的尼罗河保护和发展部门负责人Salah Ezz的工程师在特别声明中提到了此信息,该报纸�𻂏�日星期六在“第七日”报纸上发表。
=====.
由於尼羅河的年流量,埃及損失�億立方米的水

尼羅河的花卉植物在夏天繁殖,一棵植物繁殖,每月生�,000株植物。該國每年因尼羅河玫瑰而損�億米的水,因為該植物迅速蒸發到水中並吸引昆蟲,並且南美的熱帶地區是尼羅河玫瑰的故鄉,並且尼羅河玫瑰在埃及的首次出現是在“ Khedive Tawfiq”時代,他帶來了這一點來裝飾水池,在埃及傳播了它的時間。尼羅河玫瑰植物在尼羅河流域國家是一個大問題,因為它消耗大量的可耕水,阻礙航行並阻塞水道的“運河和排水溝”,因為它消耗了水中的溶解氧,從而威脅到生命。魚類和水生生物,此外還有許多蝸牛,例如血吸蟲病,爬行動物和蛇。埃及灌溉部下屬的尼羅河保護與發展部門負責人工程師Salah Ezz�𻂏�日(星期六)的報紙“第七日”的特別聲明中提到了此信息。
=====.
مصر به دلیل جریان سالانه نیل 2 میلیارد متر مکعب آب از دست می دهد

گیاه گل نیل در تابستان تکثیر می شود و یک گیاه چند برابر می شود و در هر ماه 48000 گیاه تولید می کند. و اینکه این کشور سالانه 2 میلیارد متر آب به دلیل گل سرخ های نیل از دست می دهد ، زیرا این گیاه به سرعت در آب تبخیر می شود و حشرات را به خود جلب می کند ، و اینکه منطقه گرمسیری آمریکای جنوبی خانه اصلی نیل رز است ، و اولین حضور گل رز نیل در مصر در دوره "خدیو توفیق" بود که وی برای تزئین حوضچه های آب که زمان خود را در مصر به ارمغان آورده بود آورده است. گیاه گل رز نیل یک مشکل بزرگ در کشورهای حوضه رود نیل است ، زیرا مقدار زیادی آب قابل شرب را مصرف می کند ، مانع از پیمایش می شود و مسیرهای آبراهه "کانال ها و زهکشی ها" را مسدود می کند ، زیرا اکسیژن محلول را در آب مصرف می کند ، که زندگی را تهدید می کند. ماهی و موجودات آبزی علاوه بر پناه دادن بسیاری از حلزونها ، مانند شیستوزومیازیس ، خزندگان و مارها. این اطلاعات در بیانیه های ویژه مهندس صلاح عز ، رئیس بخش حفاظت و توسعه رودخانه نیل ، وابسته به وزارت آبیاری مصر ، برای روزنامه "روز هفتم" روز شنبه 23 ژوئیه 2016 ذکر شده است.
=====.
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسياخر الافلام

.. بيرق النخوات بني معروف


.. عدم قدرة شركات الرقائق الالكترونية على مواكبة الطلب الكبير


.. وكالة الأنباء التونسية تقاطع كل الأنشطة الحكومية | #النافذة_
.. تخطى أسطورة -ووريرز-.. كوري يصنع تاريخا جديدا


.. موسكو والناتو.. توتّر -القنبلة الموقوتة- | #غرفة_الأخبار