الحوار المتمدن - موبايل


مسببات المغص في الخيول -- Causes Of Colic In Horse

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

2020 / 8 / 5
الصناعة والزراعة


مسببات المغص في الخيول (Causes Of Colic In Horse). 🐎🐎

#مغص_الخيول ؛ #خيول ؛ #أمراض_الخيول ؛ #المغص_في_الخيول ؛ #شرب_الماء ؛ #مصر ؛ #صحة_الحيوان ؛ #الشرق_الأوسط ؛ #كيوفيتيك
https://youtu.be/whfoFnIMQAg
==
مسببات المغص في الخيول
1- الاعتماد على العليقة المركز أو الجافة دون خلطها بالألياف.
2- التغيير المفاجىء للعليقة أو تبديل نوع الأعلاف أو تعديل الكميات.
3- الديدان والطفيليات الداخلية في أمعاء الخيل.
4- انخفاض استهلاك الماء لدى الخيول يقلل من حركة الهضم.
5- التوتر لدى الخيول نتيجة السباقات أو البيئات الجديدة.
6- تغير المناخ (الطقس) – التقلبات المناخية المفاجئة.
7- مشاكل الأسنان لدى الخيول وعدم برد أسنان الخيل جيداً.
8- ابتلاع الخيل للرمل نتيجة وضع الخيل في البادوكات ذات الأرضية الأرملية.
9- تربية الخيول في الأكشاك وعدم الانتظام في التمرين.


=====.
Causes of colic in horses
1- Depending on the concentrated´-or-dry feed without mixing it with fibers.
2- Sudden change in the feed, switching the feed type,´-or-adjusting the quantities.
3- Worms and internal parasites in the horse s intestine.
4- Reduced horse water consumption reduces digestion.
5- Horse tension due to new races´-or-environments.
6- Climate change (weather) - sudden climate fluctuations.
7- Horse problems in horses and not to cool horse teeth well.
8- Horse swallowing sand due to placing the horse in the sandy paddock.
9- Horse breeding installs and irregularity in exercise.
=====.
Oorzaken van koliek bij paarden
1- Afhankelijk van het krachtvoer of droogvoer zonder vermenging met vezels.
2- Plotselinge verandering in de feed, het wijzigen van het feedtype of het aanpassen van de hoeveelheden.
3- Wormen en interne parasieten in de darm van het paard.
4- Verminderd paardenwaterverbruik vermindert de spijsvertering.
5- Paardenspanning als gevolg van nieuwe races of omgevingen.
6- Klimaatverandering (weer) - plotselinge klimaatschommelingen.
7- Paardproblemen bij paarden en niet goed afkoelen van paardentanden.
8- Paard slikt zand door het paard in de zanderige paddock te plaatsen.
9- Paardenfokkerij-installaties en onregelmatigheid in lichaamsbeweging.
=====.
Causes des coliques chez les chevaux
1- En fonction de l aliment concentré ou sec sans le mélanger avec des fibres.
2- Changement soudain de l aliment, changement de type d aliment ou ajustement des quantités.
3- Vers et parasites internes dans l intestin du cheval.
4- La consommation d eau réduite du cheval réduit la digestion.
5- Tension des chevaux due à de nouvelles races ou environnements.
6- Changement climatique (météo) - fluctuations climatiques soudaines.
7- Problèmes de cheval chez les chevaux et ne pas bien refroi-dir- les dents du cheval.
8- Cheval avalant du sable en raison du placement du cheval dans le paddock sablonneux.
9- Élevage de chevaux installe et irrégularité dans l exercice.
=====.
Ursachen von Koliken bei Pferden
1- Abhängig vom konzentrierten oder trockenen Futter, ohne es mit Fasern zu mischen.
2- Plötzlicher Wechsel des Vorschubs, Umschalten des Vorschubtyps oder Einstellen der Mengen.
3- Würmer und innere Parasiten im Darm des Pferdes.
4- Reduzierter Pferdewasserverbrauch reduziert die Verdauung.
5- Pferdespannung aufgrund neuer Rassen oder Umgebungen.
6- Klimawandel (Wetter) - plötzliche Klimaschwankungen.
7- Pferdeprobleme bei Pferden und nicht gut Pferdezähne zu kühlen.
8- Pferd schluckt Sand, weil das Pferd im sandigen Fahrerlager liegt.
9- Pferdezuchtinstallationen und Unregelmäßigkeiten bei der Ausübung.
=====.
马绞痛的原因
1-取决于浓缩饲料或干饲料,而不与纤维混合。
2-进料突然更改,切换进料类型或调整数量。
3-马肠内的蠕虫和内部寄生虫。
4-减少马水消耗减少消化。
5-由于新的种族或环境,马匹紧张。
6-气候变化(天气)气候突变。
7-马匹出现问题,不能很好地冷却马齿。
8-由于将马放在沙质围场中,马吞下了沙子。
9-马匹繁殖情况和运动不规律。
=====.
馬絞痛的原因
1-取決於濃縮飼料或乾飼料,而不與纖維混合。
2-進料突然改變,切換進料類型或調整數量。
3-馬腸內的蠕蟲和內部寄生蟲。
4-減少馬水消耗減少消化。
5-由於新的種族或環境,馬匹緊張。
6-氣候變化(天氣)氣候突變。
7-馬匹出現問題,不能很好地冷卻馬齒。
8-由於將馬放在沙地中,因此馬吞下了沙子。
9-馬匹繁殖情況和運動不規律。
=====.
Cause di coliche nei cavalli
1- A seconda dell alimentazione concentrata o secca senza mescolarla con le fibre.
2- Improvvisa modifica dell alimentazione, cambio del tipo di alimentazione o regolazione delle quantità.
3- Vermi e parassiti interni nell intestino del cavallo.
4- Il ridotto consumo di acqua di cavallo riduce la digestione.
5- Tensione del cavallo dovuta a nuove razze o ambienti.
6- Cambiamenti climatici (tempo) - improvvise fluttuazioni climatiche.
7- Problemi ai cavalli nei cavalli e non raffreddare bene i denti dei cavalli.
8- Cavallo che deglutisce la sabbia a causa del posizionamento del cavallo nel paddock sabbioso.
9- Installazioni di allevamento di cavalli e irregolarità nell esercizio.
=====.
馬の疝痛の原因
1-繊維と混合せずに、濃縮飼料または乾燥飼料によって異なります。
2-フィードの突然の変更、フィードタイプの切り替え、または数量の調整。
3-ワームと馬の腸内の寄生虫。
4-減少した馬の水の消費は消化を減らします。
5-新しいレースや環境による馬の緊張。
6-気候変動(天気)突然の気候変動。
7-馬の馬の問題で、馬の歯をうまく冷やさないこと。
8-砂のパドックに馬を置いたために砂を飲み込んだ馬。
9-馬の繁殖のインストールと運動の不規則性。
=====.
Cauzele colicilor la cai
1- În funcție de hrana concentrată sau uscată, fără a o amesteca cu fibre.
2- Schimbarea bruscă a alimentării, schimbarea tipului de alimentare sau ajustarea cantităților.
3- Viermi și paraziți interni în intestinul calului.
4- Consumul redus de apă pentru cai reduce digestia.
5- Tensiunea cailor din cauza noilor rase sau medii.
6- Schimbări climatice (vreme) - fluctuații bruște ale climatului.
7- Problemele calului la cai și să nu răcească bine dinții de cal.
8- Calul care înghite nisipul datorită plasării calului în padocul cu nisip.
9- Instalații de creștere a cailor și nereguli în exercițiu.
=====.
Причины колик у лошадей
1- В зависимости от концентрированного или сухого корма, не смешивая его с волокнами.
2- Внезапное изменение подачи, переключение типа подачи или регулировка количества.
3- Черви и внутренние паразиты в кишечнике лошади.
4- Снижение потребления лошадиной воды снижает пищеварение.
5- Напряженность лошадей изза новых рас или условий.
6- Изменение климата (погода) - внезапные колебания климата.
7- Проблемы с лошадьми у лошадей, а также плохое охлаждение зубов лошади.
8- Лошадь глотает песок изза помещения лошади в песчаный загон.
9- Коневодство устанавливает и нарушения в упражнении.
====.
Causas del cólico en los caballos.
1- Dependiendo del alimento concentrado o seco sin mezclarlo con fibras.
2- Cambio repentino en la alimentación, cambiando el tipo de alimentación o ajustando las cantidades.
3- Gusanos y parásitos internos en el intestino del caballo.
4- El consumo reducido de agua de caballo reduce la digestión.
5- Tensión del caballo debido a nuevas razas o entornos.
6- Cambio climático (clima) - fluctuaciones climáticas repentinas.
7- Problemas de caballos en caballos y no enfriar bien los dientes de caballo.
8- Caballo tragando arena debido a la colocación del caballo en el prado arenoso.
9- Instalaciones de cría de caballos e irregularidades en el ejercicio.
=====.
علل قولنج در اسب ها
1- بستگی به خوراک غلیظ یا خشک بدون مخلوط کردن آن با الیاف دارد.
2- تغییر ناگهانی در خوراک ، تغییر نوع خوراک یا تنظیم مقادیر.
3- کرم ها و انگل های داخلی روده اسب.
4- کاهش مصرف آب اسب باعث کاهش هضم می شود.
5- تنش اسب به دلیل نژادها یا محیط های جدید.
6- تغییر آب و هوا (هوا) - نوسانات ناگهانی آب و هوا.
7- مشکلات اسب در اسبها و خنک نکردن دندانهای اسب.
8- شن و ماسه بلعیدن اسب به دلیل قرار دادن اسب در گاو ماسه ای.
9- نصب اسب ها و بی نظمی در ورزش.
=====.
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسياخر الافلام

.. الولايات المتحدة: الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد يرفض الإدلاء


.. ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يطلب الدعم الروسي لإنهاء ال


.. بلينكن يعد ب-شراكة أمنية دائمة- مع أفغانستان بعد انسحاب القو
.. أفغانستان: مخاوف من انهيار الوضع الأمني بعد انسحاب القوات ال


.. إلى أين وصلت محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني؟