الحوار المتمدن - موبايل


أعراض نقص فيتامين –أ- في الدواجن ؛ Symptoms of vitamin A deficiency in poultry

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

2020 / 8 / 7
الصناعة والزراعة


🔸أعراض نقص فيتامين ( أ ) في الدواجن .🐔🐓
#فيتامين_أ ؛ #أعراض_النقص ؛ #علائق_الدواجن ؛ #تغذية_الدواجن

Vitamin "A" Deficiency
https://youtu.be/70vWJFinQ44
===.
Symptômes de carence en vitamine A chez la volaille
===.
Symptome eines Vitamin-A-Mangels bei Geflügel
===.
Symptomen van vitamine A-tekort bij pluimvee
===.
家禽维生素A缺乏症的症状
===.
家禽維生素A缺乏症的症狀
===.
Comharthaí easnamh vitimín A in éanlaith chlóis
===.
Sintomi della carenza di vitamina A nel pollame
===.
家禽におけるビタミンA欠乏症の症状
===.
Симптомы дефицита витамина А у домашней птицы
===.
Síntomas de deficiencia de vitamina A en aves de corral
===.
علائم کمبود ویتامین A در طیور
===================================
أعراض نقص فيتامين –أ- في الدواجن:
• الضعف العام والهزال والشحوب.
• ضعف الريش وخشونته وبهتانه.
• إفرازات من العين وتغير في القرنية ويؤدي إلى ضعف الرؤية.
• شحوب العرف والدلايات.
• إنخفاض مستمر في إنتاج البيض.
• إغلاق الجفون مع وجود الإفرازات السميكة.
• انخفاض نسبة الفقس.
=====.
Symptoms of Vitamin A deficiency in poultry:
• General weakness, wasting, and paleness.
• Weak feathers, roughness and thinning.
• Secretions from the eye and a change in the cornea that leads to poor vision.
• The pallor of the crests and the pallets.
• A continuous decline in egg production.
• Close the eyelids with thick secretions.
• Low incidence of hatching.
=====.
Symptomen van vitamine A-tekort bij pluimvee:
• Algemene zwakte, verspilling en bleekheid.
• Zwakke veren, ruwheid en dunner worden.
• Afscheiding uit het oog en een verandering in het hoornvlies die tot slecht zicht leidt.
• De bleekheid van de toppen en de pallets.
• Een continue daling van de eierproductie.
• Sluit de oogleden met dikke afscheidingen.
• Lage incidentie van uitkomen.
=====.
Symptômes de carence en vitamine A chez la volaille:
• Faiblesse générale, émaciation et pâleur.
• Plumes faibles, rugosité et amincissement.
• Sécrétions oculaires et modification de la cornée entraînant une mauvaise vision.
• La pâleur des crêtes et des palettes.
• Un déclin continu de la production d œufs.
• Fermez les paupières avec des sécrétions épaisses.
• Faible incidence d éclosion.
=====.
Symptome eines Vitamin-A-Mangels bei Geflügel:
• Allgemeine Schwäche, Verschwendung und Blässe.
• Schwache Federn, Rauheit und Ausdünnung.
• Sekrete aus dem Auge und eine Veränderung der Hornhaut, die zu Sehstörungen führt.
• Die Blässe der Kämme und Paletten.
• Ein kontinuierlicher Rückgang der Eiproduktion.
• Schließen Sie die Augenlider mit dicken Sekreten.
• Geringe Häufigkeit von Schlupf.
=====.
家禽维生素A缺乏症的症状:
•全身虚弱,虚弱和面色苍白。
•羽毛薄弱,粗糙和变薄。
•眼睛分泌物和角膜变化导致视力下降。
•顶板和托盘的苍白。
•产蛋量持续下降。
•用厚厚的分泌物闭上眼睑。
•孵化率低。
=====.
家禽維生素A缺乏症的症狀:
•全身虛弱,虛弱和麵色蒼白。
•羽毛薄弱,粗糙和變薄。
•眼睛分泌物和角膜變化導致視力下降。
•波峰和托盤的蒼白。
•產蛋量持續下降。
•用濃密的分泌物閉上眼瞼。
•孵化率低。
=====.
Sintomi della carenza di vitamina A nel pollame:
• Debolezza generale, sprechi e pallore.
• Piume deboli, rugosità e assottigliamento.
• Secrezioni oculari e un cambiamento nella cornea che porta a problemi di vista.
• Il pallore delle creste e dei pallet.
• Un continuo declino della produzione di uova.
• Chiudere le palpebre con secrezioni spesse.
• Bassa incidenza di schiusa.
=====.
家禽のビタミンA欠乏症の症状:
•一般的な脱力感、衰弱、および蒼白。
•弱い羽、粗さ、薄化。
•目からの分泌物と視力低下につながる角膜の変化。
•家紋のパレットとパレット。
•卵生産の継続的な減少。
•分泌物が濃いまぶたを閉じます。
•孵化の発生率が低い。
=====.
Симптомы дефицита витамина А у домашней птицы:
• Общая слабость, истощение и бледность.
• Слабые перья, шероховатость и истончение.
• Выделение из глаз и изменение роговицы, которое приводит к ухудшению зрения.
• Бледность гребней и поддонов.
• Постоянное снижение производства яиц.
• Закройте веки густыми выделениями.
• Низкая частота вылупления.
=====.
Síntomas de deficiencia de vitamina A en aves de corral:
• Debilidad general, emaciación y palidez.
• Plumas débiles, asperezas y adelgazamiento.
• Secreciones del ojo y un cambio en la córnea que conduce a una visión deficiente.
• La palidez de las crestas y las paletas.
• Una disminución continua en la producción de huevos.
• Cierre los párpados con secreciones espesas.
• Baja incidencia de eclosión.
=====.
علائم کمبود ویتامین A در مرغ:
• ضعف عمومی ، هدر رفتن و کمرنگی.
• پرهای ضعیف ، زبری و نازک شدن.
• ترشحات از چشم و تغییر در قرنیه که منجر به بینایی ضعیف می شود.
• رنگ پریدگی هلالها و پالت ها.
• کاهش مداوم در تولید تخم مرغ.
• پلک ها را با ترشحات ضخیم ببندید.
• ابتلا به جوجه کشی کم.
=====.
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسياخر الافلام

.. الرئيس الأمريكي يعلن عن فرض حزمة من العقوبات على روسيا.. كيف


.. التوتر بين أوكرانيا وروسيا: ما الهدف من زيارة زيلينسكي إلى ب


.. فرنسا: شاهد جانبا من زيارة الرئيس الأوكراني وزوجته إلى قصر ا
.. تبون يحذر: -الجزائر ضحية مخططات ومؤامرات-


.. حرب اليمن: يوم دموي عاشته مدينة مأرب