الحوار المتمدن - موبايل


الفلك والتوقيت عند الفراعنة

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

2020 / 8 / 12
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


كان الفلك عند الفراعنة هو أبو العلوم، فهم أول من اعتمدوا التقويم الشمسي منذ حوالي ستة آلاف سنة، تكونت السنة لديهم من 365 يوماً مقسمة على 12 شهراً طول كل منها ثلاثون يوماً، والأيام الخمسة الباقية عطلة. و هم الذين ابتكروا المزولة "الساعة الشمسية". ولقد عرف المصريون حركة الكواكب وبرعوا في تحديد وتفسير حركتها الظاهرية ، وهم أول من حددوا جهة الشمال تحديداً دقيقاً مما مكنهم من معرفة التواقيت وحركة الشمس. ... ونجد ذلك مثبتا محفورا بنقوش غاية فى الروعة والجمال على سقف معبد دندرة بقنا منذ عصر ما قبل الأسرات …. وقد نقل عنهم التوقيت الشمسي باقي أمم وشعوب الأرض عن طريق الإمبراطورية الرومانية، فقد قال عنه يوليوس قيصر: «إن التقويم الفرعوني هو أذكى تقويم عرفه البشر» ونقله للعالم أجمع.
=====.
Astronomy and timing for the Pharaohs
The astronomy of the Pharaohs was the father of science, for they were the first to adopt the solar calendar about six thousand years ago. Their year consisted of 365 days divided into 12 months, each of which was thirty days long, and the remaining five days were a holiday. And they invented the sundial. The Egyptians knew the movement of the planets and were proficient in determining and interpreting their apparent movement. They were the first to determine the north -dir-ection accurately, which enabled them to know the times and the movement of the sun. ... and we find that engraved with very magnificent and beautiful in-script-ions on the roof of the Temple of Dendera, Qena, since the pre-dynastic era ... The solar time was transferred from them by the rest of the nations and peoples of the earth through the Roman Empire. Julius Caesar said about it: “The Pharaonic calendar is the smartest calendar known to mankind” and transmitted it to the whole world.
=====.
Astronomie et calendrier pour les pharaons
L astronomie des pharaons était le père de la science, car ils ont été les premiers à adopter le calendrier solaire il y a environ six mille ans. Leur année consistait en 365 jours divisés en 12 mois, chacun d une durée de trente jours, et les cinq jours restants étaient des vacances. Et ils ont inventé le cadran solaire. Les Egyptiens connaissaient le mouvement des planètes et étaient compétents pour déterminer et interpréter leur mouvement apparent. Ils ont été les premiers à déterminer avec précision la -dir-ection nord, ce qui leur a permis de connaître les heures et le mouvement du soleil. ... et nous trouvons que gravé avec des in-script-ions très magnifiques et belles sur le toit du Temple de Dendérah, Qena, depuis l ère pré-dynastique ... Le temps solaire en a été transféré par le reste des nations et des peuples de la terre à travers l empire romain. Jules César a dit à ce sujet: «Le calendrier pharaonique est le calendrier le plus intelligent connu de l humanité» et l a transmis au monde entier.
=====.
Astronomie en timing voor de farao s
De astronomie van de farao s was de vader van de wetenschap, want zij waren de eersten die ongeveer zesduizend jaar geleden de zonnekalender aannamen. Hun jaar bestond uit 365 dagen verdeeld in 12 maanden, die elk dertig dagen lang waren, en de overige vijf dagen waren vakantie. En ze vonden de zonnewijzer uit. De Egyptenaren kenden de beweging van de planeten en waren bedreven in het bepalen en interpreteren van hun schijnbare beweging. Ze waren de eersten die de noordrichting nauwkeurig bepaalden, waardoor ze de tijden en de beweging van de zon kenden. ... en we vinden dat gegraveerd met zeer prachtige en mooie in-script-ies op het dak van de tempel van Dendera, Qena, sinds het pre-dynastieke tijdperk ... De zonnetijd werd van hen overgedragen door de rest van de naties en volkeren van de aarde door het Romeinse rijk. Julius Caesar zei erover: "De faraonische kalender is de slimste kalender die de mensheid kent" en stuurde deze door naar de hele wereld.
=====.
法老王的天文学和时机
法老的天文学是科学之父,因为它们是大约六千年前第一个采用太阳历的人。他们的一年包�天,分�个月,每个月长�天,剩下񊄭天是假期。他们发明了日d。埃及人知道行星的运动,并且熟练地确定和解释其表面运动。他们是第一个准确确定北向的人,这使他们能够知道太阳的时间和运动。 ...自从王朝时代以来,我们发现在Qena登达拉神庙的屋顶上刻有非常宏伟而美丽的铭文...太阳时间是由其他国家和大地穿过罗马帝国。朱利叶斯•凯撒(Julius Caesar)对此表示:“法老日历是人类已知的最聪明的日历”,并将其传播到全世界。
=====.
法老王的天文學和時機
法老的天文學是科學之父,因為它們是大約六千年前第一個採用太陽曆的人。他們的一年包�天,分�個月,每個月長�天,剩下񊄭天是假期。他們發明了日d。埃及人知道行星的運動,並且熟練地確定和解釋其表面運動。他們是第一個準確確定北向的人,這使他們能夠知道太陽的時間和運動。 ...自王朝時代以來,我們發現在Qena登達拉神廟的屋頂上刻有非常宏偉而美麗的銘文...太陽時間是由其他國家和大地穿過羅馬帝國。朱利葉斯•凱撒(Julius Caesar)對此表示:“法老日曆是人類已知的最聰明的日曆”,並將其傳播到全世界。
=====.
Astronomia e tempistica per i Faraoni
L astronomia dei Faraoni era il padre della scienza, poiché furono i primi ad adottare il calendario solare circa seimila anni fa. Il loro anno consisteva in 365 giorni divisi in 12 mesi, ciascuno dei quali durava trenta giorni, mentre i restanti cinque giorni erano vacanze. E hanno inventato la meridiana. Gli egiziani conoscevano il movimento dei pianeti ed erano abili nel determinare e interpretare il loro movimento apparente. Sono stati i primi a determinare con precisione la -dir-ezione nord, il che ha permesso loro di conoscere l ora e il movimento del sole. ... e troviamo quello inciso con iscrizioni molto magnifiche e belle sul tetto del Tempio di Dendera, Qena, sin dall era pre-dinastica ... L ora solare è stata trasferita da loro dal resto delle nazioni e dei popoli di la terra attraverso l Impero Romano. Giulio Cesare disse in proposito: "Il calendario faraonico è il calendario più intelligente conosciuto dall umanità" e lo trasmise al mondo intero.
=====.
ファラオの天文学とタイミング
ファラオの天文学は科学の父でした。彼らは�年前に太陽暦を採用した最初の人物だったからです。彼らの年は�か月に分割され�日からなり、それぞ�日の長さで、残り𞑑日は休日でした。そして彼らは日時計を発明した。エジプト人は惑星の動きを知っていて、彼らの見かけの動きを決定して解釈することに長けていました。彼らは北の方向を正確に決定した最初の人であり、それによって彼らは時間と太陽の動きを知ることができました。 ...そして、それは非常に壮大で美しい銘が刻まれたもので、前王朝時代からデンデラ神殿、ケナの屋根に刻まれています...ローマ帝国を通じて地球。ジュリアス・シーザーはそれについて言いました:「ファラオ暦は人類に知られている最も賢いカレンダーです」そしてそれを全世界に伝えました。
=====.
Астрономия и время для фараонов
Астрономия фараонов была отцом науки, поскольку они первыми приняли солнечный календарь около шести тысяч лет назад. Их год состоял из 365 дней, разделенных на 12 месяцев, каждый из которых длился тридцать дней, а остальные пять дней были выходными. И они изобрели солнечные часы. Египтяне знали движение планет и умели определять и интерпретировать их кажущееся движение. Они первыми точно определили северное направление, что позволило им узнать время и движение солнца. ... и мы обнаруживаем, что это выгравировано очень великолепными и красивыми надписями на крыше храма Дендера, Кена, с додинастической эпохи ... Солнечное время было перенесено с них остальными народами и народами земля через Римскую империю. Юлий Цезарь сказал об этом: «Календарь фараонов - самый умный календарь, известный человечеству» и передал его всему миру.
=====.
Astronomía y tiempo para los faraones
La astronomía de los faraones fue el padre de la ciencia, ya que fueron los primeros en adoptar el calendario solar hace unos seis mil años. Su año consistía en 365 días divididos en 12 meses, cada uno de los cuales duraba treinta días, y los cinco días restantes eran feriados. E inventaron el reloj de sol. Los egipcios conocían el movimiento de los planetas y eran competentes para determinar e interpretar su movimiento aparente. Fueron los primeros en determinar con precisión la -dir-ección norte, lo que les permitió conocer las horas y el movimiento del sol. ... y lo encontramos grabado con muy magníficas y hermosas inscripciones en el techo del Templo de Dendera, Qena, desde la era predinástica ... El tiempo solar fue trasladado desde ellos por el resto de las naciones y pueblos de la tierra a través del Imperio Romano. Julio César dijo al respecto: “El calendario faraónico es el calendario más inteligente conocido por la humanidad” y lo transmitió a todo el mundo.
=====.
نجوم و زمان برای فرعونیان
نجوم فرعونیان پدر علم بودند ، زیرا آنها نخستین کسانی بودند که تقویم خورشیدی را حدود شش هزار سال پیش به تصویب رساندند. سال آنها شامل 365 روز بود که به 12 ماه تقسیم می شدند و هر یک از آنها سی روز طول کشید و پنج روز باقی مانده نیز یک تعطیلات بود. و آنها سوندالی را اختراع کردند. مصریان حرکت سیارات را می دانستند و در تعیین و تفسیر حرکت ظاهری آنها مهارت داشتند. آنها اولین کسانی بودند که جهت شمال را به طور دقیق تعیین کردند و همین امر باعث شد آنها بتوانند زمان و حرکت خورشید را بشناسند. ... و می بینیم که از کتیبه های معبد دندرا ، قنا ، از دوران قبل از دودمان حکاکی شده با کتیبه هایی بسیار باشکوه و زیبا روی سقف معبد دندرا ، قنا ... ... زمان خورشیدی توسط بقیه ملل و مردمان زمین از طریق امپراتوری روم. جولیوس سزار در مورد آن گفت: "تقویم فرعونی هوشمندترین تقویم است که برای بشر شناخته شده است" و آن را به تمام جهان منتقل کرد.
=====.
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسياخر الافلام

.. عامر مالك عبد الحر : -نثق في العدالة الفرنسية لإنصافنا بعد أ


.. مراسل CNN ورئيس أوكرانيا يركضان قرب حدود روسيا.. ماذا يحدث ع


.. الخير والشر | #بذور_الخير الحلقة الأولى
.. الصحة العراقية: الوضع الوبائي يشهد تطورا خطيرا | #رادار


.. السودان تصف العرض الإثيوبي بتبادل المعلومات بالـ -مُريب-